Arbeidsrettslige tips knyttet til koronaviruset

Publisert: 1. april 2020
Trine Glorvigen Advokat

Koronaviruset påvirker norsk økonomi og næringsliv i stor grad. Flere arbeidsgivere har fått sine oppdragsmengder kraftig redusert. Arbeidslivet generelt og forholdene internt på arbeidsplassen er således betydelig utfordret som følge av koronapandemien.

For å lette bedriftenes situasjon har regjeringen foreslått endringer i lovverket knyttet til permitteringer. Vi mottar flere spørsmål omkring dette. Nedenfor følger derfor noen veiledende utgangspunkter relatert til forretningsjus.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett innebærer at arbeidsgiver kan organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten. Styringsretten gir arbeidsgiveren en vid adgang til å instruere og pålegge arbeidstakere visse arbeidsoppgaver. Det er likevel slik at bruken av arbeidsgivers styringsrett må være saklig begrunnet og forholdsmessig.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og må derfor løpende vurdere risikoen for smittespredning på arbeidsplassen. For å forebygge smitte og sykdom på arbeidsplassen kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten således iverksette en rekke forebyggende tiltak. Slike tiltak kan eksempelvis være bruk av hjemmekontor, avlysning av arrangementer, innføring av hygienekrav og forbud mot diverse reiser. Styringsretten som et verktøy gir arbeidsgiver gode muligheter for å møte de forestående utfordringene. Det må kunne forventes at det vises en stor grad av fleksibilitet fra både arbeidsgiver og arbeidstaker i disse koronatider.

Fravær fra arbeidsplassen

Arbeidstakere har ikke rett til å kreve seg fri fra arbeidsplikten som en følge av smittefrykt. Dette gjelder også fri uten lønn. Ethvert fravær fra arbeidsplassen må således være avtalt med arbeidsgiver. Sykdom og lovpålagt karantene er legitime fraværsgrunner. Arbeidstaker vil ved sykdom være nødt til å skaffe seg en sykemelding eller bruke egenmeldingsadgangen, for at fraværet skal anses rettmessig. En pålagt karantene vil derimot ikke nødvendigvis tilsvare fritak fra arbeidsplikten, såfremt arbeidstaker har anledning til å benytte seg av hjemmekontor.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan seg imellom avtale at arbeidstaker skal benytte seg av hjemmekontor. Det at barnehager og skoler er stengt vil selvfølgelig gjøre det vanskelig å møte på arbeidsplassen. Dette er likevel ikke en rettmessig fraværsgrunn i seg selv. Som en følge av dette må både arbeidsgiver og arbeidstaker være fleksible. Arbeidsgiver bør også tilrettelegge for fleksible arbeidshverdager, såfremt dette lar seg gjøre.

Som en følge av den raske spredningen av koronaviruset bør virksomhetene regne med at flere av deres arbeidstakere blir sykemeldte. Virksomhetene bør således planlegge så detaljert som mulig for videre drift for det tilfellet at flere av arbeidstakerne blir sykmeldt.

Sykepenger og omsorgspenger

For at en arbeidstaker skal ha krav på sykepenger fra NAV dersom de er smittet, må arbeidstakeren være arbeidsufør. Det er således ikke nok med generell smittefrykt. Dersom arbeidstaker ikke har avtale med arbeidsgiver om hjemmekontor annet pålagt fravær, må arbeidstaker dermed få en sykemelding for å ha rett på sykepenger.

Foreldre som må være hjemme med barn under 12 år fordi barnehager og skoler er stengt på grunn av koronaviruset, vil ha rett på omsorgspenger, såkalte «syke barn-dager», såfremt arbeidstakeren ikke kan ha hjemmekontor. Vanligvis har arbeidstakere rett til 10 dager med omsorgspenger. Stortinget har den 16. mars 20202 vedtatt at omsorgspengeperioden utvides til 20 dager. Arbeidsgivere er således pålagt 20 dagers lønnsplikt for denne perioden.

Permitteringer

Ettersom flere virksomheter er pålagt midlertidig stenging av myndighetene, og andre virksomheter opplever store likviditetsmessige utfordringer grunnet manglende ordrer/oppdrag, kan flere virksomheter ha behov for varige eller midlertidige nedskjæringer.

En permittering er et påbud fra arbeidsgiver om midligertid fravikelse av arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Selve arbeidsforholdet mellom partene vil bestå, men i permitteringsperioden vil rettighetene og pliktene mellom partene være minimale. For at arbeidsgiver skal kunne permittere arbeidstakere kreves det en saklig grunn. Smittefrykt eller koronaviruset i seg selv gir ikke grunnlag for permitteringer. Derimot kan utfordringene koronaviruset medfører gi grunnlag for permitteringer. Manglende ordretilgang som fører til driftsstans, mangel på varer og lignende kan være forhold som gir arbeidsgiver saklig grunn til å permittere arbeidstakere.

Dersom arbeidsgiver vurderer å permittere arbeidstakere må permitteringsbehovet drøftes med de tillitsvalgte i virksomheten. Videre må det foretas en saklig begrunnet vurdering av hvilke arbeidstakere som burde permitteres. Der arbeidsgiver etter dette har besluttet permittering må vedkommende sende ut et permitteringsvarsel til de aktuelle arbeidstakerne. I utgangspunktet er varslingsfristen 14 dager, og permittering kan først foretas etter at varslingsfristen er utløpt. Som følge av koronaviruset er varslingsfristen nedsatt til to dager.

I permitteringsperioden har arbeidsgiver som et utgangspunkt plikt til å betale full lønn de første 15 dagene i permitteringen. Etter dette fritas arbeidsgiveren for lønnsplikt i 26 uker, hvor NAV dekker arbeidstakernes lønn med ca. 60 % av arbeidstakernes lønn. Etter de 26 ukene gjeninntrer arbeidsgiverens lønnsplikt.

Stortinget har vedtatt at arbeidsgiverperioden skal reduseres fra 15 dager til to dager. En slik løsning vil i stor grad påvirke virksomhetenes likviditet i positiv retning. For at arbeidstakerne ikke skal miste store deler av sin lønn i denne perioden har Stortinget vedtatt at NAV dekker full lønn i 20 dager. I etterkant av de to dagene arbeidsgiver dekker full lønn og de 20 dagene NAV dekker full lønn, vil NAV dekke arbeidstakernes lønn med ca. 60 %.
Dersom virksomheten som en følge av koronaviruset og dets påvirkning på arbeidslivet fører til varige problemer for virksomheten, kan arbeidsgiver være berettiget til å gi arbeidstakerne oppsigelse.

Om oss

Advokatfirmaet Halvorsen & Co holder åpent som normalt og har god kompetanse på utfordringene som kan oppstå som følge av koronaviruset. Ta gjerne kontakt med oss per telefon eller e-post dersom du har konkrete problemstillinger knyttet til din bedrift eller hvordan du som arbeidstaker skal forholde deg i denne situasjonen.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20