Er du rammet av ekstremværet «Hans»?

Publisert: 8. august 2023
Karina Selland Advokatfullmektig

Ekstremværet «Hans» herjer, og har ført til kraftig regn i store deler av Sør-Norge. De store nedbørsmengdene har medført oversvømmelser og jordskred flere steder i landet. I følge forsikringsselskapene skal de første skademeldingene allerede være meldt inn, og det er ventet stor pågang av krav om erstatning etter skader påført av flom, skred eller oversvømmelse.

De kraftige nedbørsmengdene og ekstremværet kan resultere i betydelige materielle skader på din eiendom, og dette kan fort bli svært kostbart. Hvis du er utsatt for ekstremvær kan du i Norge i dag enten kreve erstatning gjennom privat forsikring eller gjennom en offentlig ordning.

Erstatning gjennom privat forsikring

Private forsikringer for ekstremvær og naturskade er utformet for å beskytte deg mot skader og tap som oppstår som følge av ulike typer naturskader og ekstreme værhendelser. Det er vanlig i Norge i dag å ha forsikringer på bolig og innbo. Dersom forsikringene inkluderer brannskadedekning, vil de normalt også omfatte naturskade. Dette innebærer at det er mulig å søke om erstatning for innbo og fast eiendom omfattet av forsikringen, og som er skadet som følge av ekstremvær, på samme vis som
om skaden hadde oppstått som følge av brann.

De private forsikringene kan imidlertid variere i dekning og omfang, og det kan være utfordrende å forstå alle vilkår og betingelser. Etter skader forårsaket av ekstremvær, kan det ofte oppstå kompliserte forsikringsoppgjør, noe som kan medføre et behov for juridisk bistand. Ved å benytte en advokat i forsikringsoppgjøret, kan du få bistand til å sikre et riktig oppgjør i din sak.

Den offentlige ordningen – statens naturskadefond

Enkelte verdier er det ikke mulig å forsikre mot naturskade gjennom private forsikringer. Dersom du har opplevd å få en naturskade på en slik verdi, eiendom eller bygningsmasse, er det derfor mulig å søke om erstatning fra Statens naturskadefond.
Statens naturskadefond er en norsk offentlig instans som gir erstatning til personer og virksomheter som har lidd skade som følge av naturskader. Ordningen er ment å fungere som et sikkerhetsnett.

Vilkåret for å kreve erstatning er at skadene må være en direkte følge av en naturskade, slik som for eksempel flom eller skred. Ordningen kan gi erstatning for skader på blant annet veier, broer, og verdier i landbruk- og skogbruk m.m.

Behov for bistand

For at det skal kunne foretas et riktig forsikringsoppgjør er det viktig å få tidlig hjelp ved flom-, jordskred- og vannskader. Dette må først og fremst gjøres ved å rette et krav om erstatning til enten forsikringsselskapet eller Statens naturskadefond.

Det kan likevel ofte oppstå behov for juridisk bistand ved slike erstatningskrav, og vi i Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan bistå deg i ditt skadeoppgjør overfor forsikringsselskapet eller Statens naturskadefond. Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på best mulig måte.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20