1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Kontantstøtteordningen for bedrifter – hva innebærer den og hvordan brukes den?

Publisert: 17. april 2020

De fleste bedrifter i Norge har i ulik grad opplevd et omsetningsfall grunnet koronapandemien. Regjeringen har derfor innført en kontantstøtteordning for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som har hatt/har et omsetningsfall over 30 % grunnet koronapandemien eller de pålagte smitteverntiltakene. Ordningen innebærer at staten dekker en viss andel av bedriftens faste kostnader, slik at bedriften skal være levedyktig også etter koronapandemien. Dette vil til en viss grad sikre at det ikke skjer unødvendige konkurser og oppsigelser.

Kontantstøtteordningen er i utgangspunktet ment å gjelde for mars, april og mai 2020, men kan bli forlenget om dette er hensiktsmessig. Første utbetaling skal foretas allerede i april.

Minstegrensen for utbetaling per måned vil være kr. 5 000,-, mens den øvre grensen per måned vil være NOK 80 millioner. Enhver kompensasjon bedriften har krav på opptil NOK 30 millioner vil bli utbetalt i sin helhet. Dersom bedriften har krav på kompensasjon utover NOK 30 millioner, vil det overskytende beløpet avkortes med 50 %. Maksimalt kan bedriften uansett få NOK 80 millioner.

Dersom et konsern søker støtte gjennom ordningen må det leveres en samlet søknad for de selskapene i konsernet som har behov for støtte dersom det samlet søkes om mer enn
NOK 30 millioner. Om konsernet derimot samlet vil søke støtte for mindre enn NOK 30 millioner, kan hvert enkelt selskap i konsernet søke støtte for egen del. Dette medfører at hvert selskap i konsernet bør ferdigstille hver sin søknad før konsernet kan finne ut av om det skal sendes en felles søknad eller ikke. Ethvert konsern kan dog uansett søke om samlet støtte, som om det var ett foretak.

Bedrifter som vil benytte seg av ordningen kan søke i søknadsportalen via Altinn. Søknads-portalen ble åpnet den 18. april for bedrifter som er blitt pålagt stengt av staten. For alle andre bedrifter åpnet søknadsportalen den 20. april.

Under selve søknadsprosessen vil bedriften bli bedt om å bekrefte at de gitte opplysningene er riktige og at bedriften er kjent med vilkårene for støtte. Videre vil det bli bedt om en bekreftelse på at bedriften er kjent med at å oppgi uriktig informasjon kan medføre sanksjoner. I tillegg kreves det at bedriften oppgir og dokumenterer direkte og indirekte reelle eiere.

For at en bedrift skal kunne søke via søknadsportalen er det satt som vilkår at skattemeldingen og årsregnskapet for 2018 skal være innlevert, i tillegg til at ethvert skattekrav, avgiftskrav og forskuddstrekk som forfalt før den 29. februar 2020 skal være betalt.

Selve søknaden for hver enkelt måned kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden tilskuddet skal dekke. Det er likevel slik at støtte for april ikke kan sendes inn før 15. mai.
Siste frist for å sende inn søknad er 30. juni 2020.

Hvilke bedrifter gjelder kontantstøtteordningen for?

I utgangspunktet er kontantstøtteordningen tilgjengelig for alle skattepliktig registrerte foretak i Norge som har hatt/har et omsetningsfall, dog betinget at bedriften har hatt et stort nok omsetningsfall.

Det foreligger likevel visse begrensninger på hvilke bedrifter som kan søke. Ordningen gjelder ikke for de nedenfor opplistede næringene:

 • Finansnæringen
 • Private barnehager under egen støtteordning
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Flyselskap under egen støtteordning
 • Utenriks sjøfart som driver varetransport
 • Foretak uten ansatte (foruten enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Bedrifter som antas å ikke være levedyktig i fremtiden, og slik sett er i økonomiske vanskeligheter, vil ikke kunne søke kontantstøtte. Bedrifter som allerede var insolvent før koronautbruddet og selskaper som er underlagt et tvangsgrunnlag eller en avtale med kreditorer som gir kreditorene rett til en andel av et eventuelt tilskudd er også forhindret fra å søke kontantstøtteordningen. Om en person med en ledende rolle i bedriften er ilagt konkurs-karantene vil bedriften ikke ha rett til å søke støtte.

Hensikten med disse kravene er å forhindre misbruk av ordningen, og å sikre at støtteordningen tilfaller levedyktige selskaper.

Omsetningsfall

Alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med visse begrensninger nevnt ovenfor, som har hatt/har et omsetningsfall på over 30 % i april og mai, og 20 % i mars på grunn av koronapandemien, har krav på kontantstøtte.

Omsetningsfallet målt i prosent vurderes opp mot omsetningen for samme periode året før. Vekst eller fall i omsetningen etter mars 2019 til februar 2020 skal dog hensyntas ved vurderingen av omsetningsfallet i søkeperioden. Dersom bedriften ikke hadde virksomhet i mars, april og mai 2019, skal omsetningsfallet måles opp mot gjennomsnittet av omsetningen for januar og februar i 2020.

Eventuell omsetning av finansaktiva, slik som avkastning fra kapital og fast eiendom, som bedriften har hatt/har skal ikke medregnes. Som avkastning fra fast eiendom menes realisert eller urealisert gevinst og tap ved henholdsvis salg eller verdiendring av eiendommen.

En nærmere spesifisering av beregningen av omsetningsfallet vil bli gitt i egen forskrift.

Uunngåelige faste kostnader

Bedrifter som opplever omsetningsfall i henhold til det ovenfor beskrevne skal få kompensert såkalt uunngåelige faste kostander. De uunngåelige faste kostnadene er kostnader som løper selv om det foreligger omfattende omsetningsbortfall, slik som bl.a. husleie og strøm. Regjeringen har utarbeidet en detaljert liste over hvilke kostnader som anses som uunngåelige faste kostnader i forskriften. Blant annet omfattes de opplistede uunngåelige faste kostnadene:

 • Leie av lokale, dog begrenset til kostnad for næringslokaler
 • Lys og varme
 • Vann og avløp, dog begrenset til offentlige avgifter og gebyrer
 • Renovasjon, dog begrenset til offentlige avgifter og gebyrer
 • Forsikringer og avgifter på transportmidler
 • Fradragsberettigede kontingenter.
 • Forsikringspremier
 • Kostnader for revisjon og regnskap
 • Leie av utstyr, slik som maskiner og inventar
 • Leie av transportmidler
 • Netto rentekostnader

En nærmere redegjørelse for hva som kan anses som uunngåelige faste kostnader fremgår av www.kompensasjonsordning.no

For at staten skal dekke en del av kostnadene må de uunngåelige kostnadene kunne dokumenteres med eksempelvis avtaler inngått før 1. mars 2020.

Justeringsfaktoren og beregningen av kontantstøttens størrelse

For å beregne hvor mye hver bedrift kan få i kontantstøtte fra staten foreligger det en justeringsfaktor. Justeringsfaktoren varierer avhengig av om bedriften er pålagt stengt av Staten eller ikke. Dersom bedriften er pålagt å stenge vil justeringsfaktoren være lik 0,9, mens den i alle andre tilfeller vil være 0,8.

Formelen for beregning av størrelsen av kontantstøtten for bedrifter pålagt å stenge vil være:

Kontantstøtte = omsetningsfall i prosent x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktoren på 0,9

For bedrifter som ikke er pålagt å stenge vil formelen være:

Kontantstøtte = omsetningsfall i prosent x (uunngåelige kostnader – 10 000) x justeringsfaktoren på 0,8

Dokumentasjon og offentliggjøring

Da søknadsprosessen er helautomatisk bør bedriften ha all dokumentasjon tilgjengelig før det søkes. Enhver bedrift som søker om kontantstøtte, vil uansett måtte dokumentere omsetningssvikten i etterkant ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kontrollen av de innsendte tallene vil i tillegg til å bli automatisk kontrollert når søknadene sendes inn også bli kontrollert av Skatteetaten i etterkant. Det er viktig at bedriften er kjent med at de selv er ansvarlige for at de gitte opplysningene er korrekte, og at det er straffbart å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Hvem som har fått innvilget støtte og hvor mye hver bedrift har fått innvilget vil være tilgjengelig for offentligheten og vil være søkbart.

Ta gjerne kontakt med oss skulle det være behov for bistand i relasjon til kontantstøtten.

Trine Glorvigen                                                                                 Øyvind Kilstad
Advokatfullmektig                                                                            Advokat
[email protected]                                                                           [email protected]

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20