Når er man dekket under yrkesskadeforsikringen? – I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden

Publisert: 22. september 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Dersom man foretar et privat ærend i arbeidstiden, er man dekket av yrkesskadeforsikringen dersom man blir skadet da? Hva med skader til og fra arbeidsplassen?

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 omhandler dekningsområdet til yrkesskader og yrkessykdommer. Her står det at en skade eller sykdom er dekket under yrkesskadeforsikringen dersom skaden eller sykdommen ha oppstått «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».

Med vilkåret «på arbeidsstedet» menes det stedet der arbeidstakeren utfører sitt arbeid. Det sondres her mellom stasjonært og ambulerende virksomhet. På de stasjonære arbeidsstedene vil skaden være dekket så lenge arbeidstakerne oppholder seg innenfor dette området. Ved ambulerende virksomhet, som f.eks elektrikere, snekkere, rørleggere har, vil de være dekket der arbeidet rent faktisk gjøres. Grensetilfeller er ulykkestilfeller til og fra arbeid. Disse faller som hovedregel utenfor, men unntak finnes i de tilfeller der transporten er organisert av arbeidsgiveren.

Begrepet «i arbeidstiden» betyr den tiden arbeidstakeren jobber. Tidsrommet er definert som perioden mellom arbeidstidens begynnelse til arbeidstidens slutt. Begrepet tolkes ikke strengt og spise- og hvilepauser inngår også i bestemmelsens ordlyd.

I tillegg til disse vilkårene må hendelsen ha skjedd «i arbeid». Man skulle her tro at det holdt at hendelsen måtte skje «i arbeidstiden på arbeidsstedet». Lovgiver har her inntatt dette vilkåret for å avgrense mot skader som oppstår i privat ærender som arbeidstakeren utfører i arbeidstiden. Videre avgrenses det mot skader som skjer på arbeidsplassen som ikke har noe med utførelsen av arbeidet å gjøre.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20