Nytt om aksjeincentivmodeller

Publisert: 30. mai 2022

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken bak en slik modell er å skape lojalitet og mer-verdier. Skjer kjøpet til lavere enn markedspris, kan det føre til den ansatte må skatte av fordelen som om den var arbeidsinntekt. Vilkår for når det er aktuelt, blir gjennomgått nedenfor.

 

  1. Om aksjeincentivmodell 

Når den ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet, betales et kontantbeløp som ofte er betydelig lavere enn markedsverdi for aksjene. Resterende del av kjøpesummen skal gjøres opp ved salg og/eller ved utbytte fra selskapet. En eventuell gevinst ved salg eller utbytte fra selskapet, vil være gjenstand for skattlegging. Det er viktig for arbeidstaker å vite om gevinst ved salg av aksjene vil bli skattlagt som kapitalinntekt eller arbeidsinntekt. Det vil være mest fordelaktige om gevinst skattlegges som kapitalinntekt. Da er skattesatsen kun 22 % av gevinsten. Ved skattlegging som arbeidsinntekt vil skattesatsen normalt være høyere, fordi arbeidsinntekt skattlegges ved trinnskatt. 

 

      2. Dommer på området

Det finnes to sentrale høyesterettsdommer som omhandler spørsmålet om ansattes gevinst skulle skattlegges som arbeidsinntekt, jf. Rt-2000-758 (Kruse Smith) og Rt-2000-1739 (Pre Finans).

 

Kruse Smith:

I Rt-2000-758 (Kruse Smith) gjaldt en incentivordning hvor ansatte tegnet aksjer i selskapet til pålydende, kr 10. Det ble ikke innbetalt noe utover tegningskursen. En særskilt regulert matematisk verdi per aksje i selskapet var etter nytegningen kr 143,02. Samtidig med tegningen ble det inngått en avtale med hovedaksjonæren om fremtidig innløsning av aksjene. Dersom erververen sluttet i selskapet, hadde han plikt til å selge aksjene til hovedaksjonæren. Prisen ved salg skulle fastsettes til en særskilt regulert matematisk verdi, og det skulle på dette tidspunktet gjøres fradrag for kr 133,02 (differansen mellom tegningskursen på kr 10 og den matematiske verdien på aksjene etter tegningen på kr 143,02). Aksjene ble realisert med gevinst, og differansen ble gjort opp. Høyesterett kom til at de ansatte måtte anses som aksjonærer i selskapet ved tegning, selv om kapitalrisikoen ikke knyttet seg til hele markedsprisen på ervervstidspunktet. Høyesterett konkluderte med at gevinsten ved salg måtte anses som kapitalinntekt.

 

Pre Finans: 

I Rt-2000-1739 (Pre Finans) ble utfallet et annet. Høyesterett viste til at gevinst ved ordinært eierskap av aksjer i arbeidsgiverbedriften i utgangspunktet ikke skal skattlegges som arbeidsinntekt, selv om ansettelsen er en viktig forutsetning for aksjeinnehavet. Samtidig ble det presisert at det er sikker rett at ytelser i arbeidsforholdet i form av friaksjer eller aksjer til underpris utgjør en fordel som skattlegges som arbeidsinntekt. Høyesterett mente at særfordeler som arbeidstakeren får på grunn av arbeidsforholdet i forbindelse med aksjekjøp er skattepliktige. Det samme må gjelde ved salg av aksjer. I den konkrete saken kom Høyesterett til at fraværet av risiko ved kjøpet i den saken, representerte et markert avvik fra de markedsmessige vilkårene. Konsekvensen ble at aksjegevinsten måtte anses som en fordel vunnet ved arbeid, og ble skattet som arbeidsinntekt.

 

     3. Skatteetatens prinsipputtalelse

Skatteetaten avga den 28. mars 2022 en prinsipputtalelse for å tydeliggjøre sin vurdering av aksjeincentivmodeller. Skatteetaten uttaler at hovedregel er at utbytte fra aksjer skattlegges som kapitalinntekt. Forutsetningen er at aksjene eies direkte av arbeidstakeren. 

 

For spørsmålet om skattlegging av gevinst ved salg av aksjer viser Skatteetaten til Høyesterettsavgjørelsene Rt-2000-758 (Kruse Smith) og Rt-2000-1739 (Pre Finans).  

 

Hvis avtalen innebærer at den ansatte ikke har foretatt en reell kapitalinvestering, eller at den ansatte er sikret mot tap, helt eller delvis, kan vurderingen bli annerledes. Skatteetaten vurderer at en slik gevinst ved salg anses som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. Det avgjørende for karakteriseringen synes å være risikoelementet i aksjeincentivordningen. Dersom den ansatte faktisk risikerer et tap ved investeringen, vil Skatteetaten enklere vurdere at en gevinst skattlegges som kapitalinntekt. Er det ingen risiko ved arbeidstakers investering, vil Skatteetaten falle ned på at en gevinst ved salg av aksjene skal karakteriseres som en arbeidsinntekt. Årsaken er at kapitalinvesteringen er risikofri, og derfor har klare likhetstrekk med en alminnelig bonus. 

 

   4. Konklusjon

I lys av uttalelsen anbefales det at det tas en grundig gjennomgang av bedriftens aksjeincentivordning, men siktemål å sørge for at man har et bevisst forhold til hvordan en gevinst eller et tap ved vil påvirke arbeidstakerens finansielle posisjon. Utforming av klar og tydelig dokumentasjon vil veie tungt dersom for Skatteetatens vurdering. 

 

Kilde: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/skattemessig-vurdering-av-aksjeincentivmodell/

 

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20