Oppreisning ved pasientskade

Publisert: 31. januar 2018

Ofte opplever jeg at den skadelidte lurer på om det er mulig å få erstatning for den voldte tort og svie, smertene og redselen vedkommende har måttet tåle – dvs. oppreisningserstatning. I det følgende vil jeg se nærmere på muligheten for å kreve oppreisning etter en pasientskade.

Erstatningskrav etter en pasientskade skal rettes til Norsk pasientskadeerstatning ved å sende inn en skademelding. Vilkåret for å ha krav på erstatning etter pasientskadeloven er at skaden må skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, herunder informasjonssvikt, teknisk svikt, smitte eller infeksjon, mv. Tapsutmålingen i en pasientskadesak gjøres etter skadeserstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler. Imidlertid fastslår pasientskadeloven § 4 at erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art etter skadeserstatningsloven § 3-5 ikke kan kreves erstattet av Norsk pasientskadeerstatning.

Et krav om oppreisning må dermed rettes direkte til behandlingsstedet, eventuelt til den personlige skadevolderen etter alminnelige erstatningsrettslige regler. I tråd med skadeserstatningsloven § 3-5 kreves det at skadevolder(ne) har påført pasientskaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Hva som ligger i «grov uaktsomhet» har Høyesterett i Rt-1989-1318 presisert til «et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.» Dette utgangspunktet må naturlig nok sees i lys av profesjonsansvaret til helsepersonell, slik at dersom det faglige nivået hos helsepersonellet ikke holder mål, vil dette etter omstendighetene kunne utgjøre grov uaktsomhet. Det er dog tale om et strengt vilkår, slik at det skal mye til for å karakterisere helsepersonellets opptreden som grovt uaktsomt.

En gjennomgang av hva som ligger i sviktvilkåret i pasientskadeloven § 2, viser at det er en vesentlig høyere terskel for å ha krav på oppreisning som følge av skade voldt ved helsepersonells grove uaktsomhet. Erfaringene våre ved Advokatfirmaet Halvorsen & Co er imidlertid at i de tilfellene hvor det foreligger et markert avvik fra profesjonsnormen, rutiner ikke har blitt fulgt, hvor helsepersonellet uforklarlig har vurdert situasjonen feil, mv., erkjenner behandlingsstedet ansvar og utbetaler oppreisningserstatning når det fremsettes direkte krav.

I svært alvorlige tilfellet forekommer det at helsepersonellets grove uaktsomhet forårsaker pasientens død eller at den skadelidte dør av andre årsaker. Her kan du lese mer om de etterlattes krav på oppreisning når den avdøde er påført en pasientskade.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20