Personskade etter sykkelulykke – hvem dekker tapet?

Publisert: 17. november 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Sykkelen er et populært og effektivt fremkomstmiddel, og mange foretrekker å ta sykkelen til jobb og la bilen stå. Med sykler på både veier og fortau, er det ikke rent sjelden man ser sammenstøt mellom sykkel og bil, sykkel og sykkel, eller mellom sykkel og gående. Selv om sykkelen har langt mindre skadepotensiale enn en bil, kan sammenstøt med en sykkel likevel føre til alvorlig personskade.

Personskade etter sykkelulykke

Dersom man kolliderer med en bil, vil skaden og det påfølgende tapet dekkes av bilens ansvarsforsikring. En sykkel har derimot ikke noen obligatorisk ansvarsforsikring, og skader som sykkel påfører gående eller andre syklister er ikke omfattet av bilansvarsloven. I tillegg finnes en rekke andre tohjulinger, slik som el-sykkel og segway, og det dukker stadig opp flere raske og stillegående fremkomstmidler som ikke faller inn under bilansvarsloven. Dette medfører at personer som skades i kollisjon med et slikt fremkomstmiddel ofte ikke vet hvor de skal henvende seg for å få erstattet sitt tap.

Krav mot skadevolder

Utgangspunktet i saker der det ikke foreligger obligatorisk ansvarsforsikring, er at skadelidte må kreve sitt tap dekket direkte fra skadevolder. Vilkåret er at skadevolder har opptrådt uaktsomt. I mange tilfeller vil skadevolder ha en privat forsikring som dekker eventuelt erstatningsansvar han pådrar seg, og skadelidte vil da kunne rette sitt krav mot et forsikringsselskap, uten å måtte forholde seg til skadevolder direkte.

Dersom skadevolder må sies å ha opptrådt grovt uaktsomt, vil man i tillegg til erstatning for økonomisk tap kunne kreve oppreisningserstatning.

Husk at i de tilfellene hvor skadevolder har tegnet ansvarsforsikring, dekker denne forsikringen også rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Utvidet yrkesskadedekning

Dersom det ikke foreligger ansvarsforsikring, kan det være at skadelidte selv har forsikring som dekker tapet. Blir man skadet på vei til eller fra arbeid, bør man forhøre seg med arbeidsgiver om det foreligger en utvidet yrkesskadedekning som dekker skader som oppstår på vei til eller fra arbeid. Dersom man arbeider i kommunen og er omfattet av Hovedtariffavtalen, vil slike ulykker være omfattet. Noen arbeidsgivere tegner tilleggsforsikring for sine ansatte, slik som uføreforsikring eller invaliditetsforsikring, som kan dekke et løpende inntektstap eller utbetale ménerstatning

Reiseforsikring

Enkelte reiseforsikringer dekker ulykker som oppstår selv om man ikke er på reise utenbys eller i utlandet. Her bør man sjekke vilkårene i egen og eventuell ektefelles forsikring. Det er også lurt å undersøke om arbeidsgiver eller fagforening har tegnet kollektiv reiseforsikring for sine ansatte eller medlemmer.

Ulykkesforsikring

Mange har ulykkesforsikringer de ikke vet om, som kan være «bakt inn» i en forsikringspakke med reise- og innboforsikring. Også her er det verdt å undersøke om noen i familien har tegnet forsikring som omfatter flere i husholdningen. Ulykkesforsikringer utbetales ofte i engangsbeløp, men man kan også finne at man har inkludert en privat uføreforsikring som dekker løpende inntektstap.

Særskilt regelverk for segway og selvbalanserende kjøretøy

Avslutningsvis nevner jeg kort at skader forårsaket ved bruk av segway og selvbalanserende kjøretøy er unntatt fra forsikringsplikten i medhold av bilansvarsloven § 3 fjerde ledd. Denne typen personskader omfattes dermed av Trafikkforsikringsforeningens ansvar etter trafikktrygdforskriften § 2 andre ledd. Vår oppfordring er dermed å melde personskader forårsaket ved bruk av selvbalanserende kjøretøy til Trafikkforsikringsforeningen.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20