Psykiske lidelser som følge av mobbing på arbeidsplassen

Publisert: 28. mai 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Det er fastslått av lovgiver at «psykiske påkjenninger eller belastninger som har utviklet seg over tid» ikke dekkes som en yrkesskade. Hva da med mer akutte psykiske påkjenninger eller belastninger? Kan disse bli dekket som en yrkesskade?

Dette spørsmålet var oppe i Borgarting lagmannsretts dom av 3. juni 2009. Her hadde en pedagogisk psykologisk rådgiver utviklet posttraumatisk stresslidelse som følge av at hun følte seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen.

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at psykisk belastning i form av mobbing og trakassering normalt ikke var å anse som en yrkesskade. Retten la imidlertid til grunn at det i helt spesielle tilfeller kan være aktuelt å godkjenne psykiske lidelser som yrkesskader. Som eksempel ble det vist til en trygderettsavgjørelse der en arbeidstaker hadde utviklet posttraumatisk stresslidelse etter to hendelser av tidsbegrenset art hvor det ble truet med bruk av meget alvorlig vold. Den psykiske lidelsen ble godkjent som yrkesskade.

I ovennevnte dom hadde de psykiske lidelsene vart i en femårsperiode. Da det ikke var bevist at de psykiske lidelsene kom fra en aktuell hendelse fant lagmannsretten at det ikke forelå en yrkesskade.

Spørsmålet var igjen oppe i Borgarting lagmannsretts dom av 26. januar 2012. Her ble en overlege i kirurgi sykemeldt etter et møte med sykehusledelsen. I møtet ble han konfrontert med misnøye rundt sin arbeidsutførelse og ble gitt beskjed om at han ville bli innklaget til Helsetilsynet. Han fikk kort tid etter diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

Ut fra en samlet vurdering kom lagmannsretten til at påkjenningen som overlegen ble utsatt for i møtet ikke var så uvanlig for stillingen at det kunne ansees å foreligge en yrkesskade. Selv om fremgangsmåten avvek fra det normale var dette ikke tilstrekkelig. Lagmannsretten viste til trygderettsavgjørelsen, som omtalt ovenfor, og bemerket at alvorlighetsgraden ikke var like stor i dette tilfellet.

Dommene viser at kritikk på arbeidsplassen er noe mennesker som innehar høyere stillinger må tåle. For at de psykiske lidelsene skal være dekket som en yrkesskade må det foreligger kritikk av langt høyere alvorlighetsgrad, slik som alvorlige trusler og lignende.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20