Råd til næringsdrivende – koronatid

Publisert: 27. mars 2020
Trine Glorvigen Advokat

Koronapandemien og dens påvirkning på norsk økonomi og næringsliv kan ha store konsekvenser for virksomhetene. I ytterste konsekvens kan det føre til flere konkursbegjæringer dersom virksomheten har likviditetsproblemer, som følge av inntektsbortfall. Dette gjelder blant annet reiselivsbransjen og frisørvirksomheter. Nedenfor følger noen råd til hvordan bedriften kan overleve koronapandemien.  

Kostnader og likviditet  

Ettersom flere bedrifter vil oppleve store inntektsbortfall som følge av blant annet manglende ordretilgang og driftsstans, vil det være særlig viktig for virksomheten å redusere kostnadene så mye som mulig. Alle mulige kostnadsreduserende tiltak burde vurderes. Da en stor del av bedrifters kostnader er knyttet til lønnsplikt, burde bedriften vurdere permittering av arbeidstakere, såfremt det er saklig grunn for permittering. Videre burde reforhandling eller terminering av eksisterende kontrakter vurderes. Kan visse prosjekter utsettes? Forhandlinger med kreditorene med sikte på å inngå nedbetalingsavtaler er også et viktig tiltak som burde vurderes. 

Det må påregnes at enhver virksomhet vil måtte gjennomføre kostnadskutt. Et av de anbefalte kostnadskuttene vil som tidligere nevnt være å reforhandle inngåtte kontrakter. Virksomhetens kunder vil nok be om å få reforhandlet de inngåtte kontraktene for å minske egne kostnader. Husk at det alltid burde foretas en konkret vurdering av hvorvidt en kontrakt skal reforhandles, ettersom det er en balansegang mellom det å reforhandle vilkårene i kontraktene for å sikre noen inntekter, og det å kreve en oppfyllelse av avtalen. Det kan derfor være lurt å vurdere situasjonen en ekstra gang. 

Alle tiltak som kan sikre likviditeten burde vurderes snarest. Oppfølgning og inndrivelse av utestående fordringer er viktige tiltak her. Videre kan det være lurt å sikre bedriften betaling ved inngåelse av nye kontrakter, eksempelvis gjennom garanti eller forskudd.  

Realistisk oversikt over situasjonen  

Virksomhetenes inntektsgrunnlag kan virke svært sikker på nåværende tidspunkt. Det er likevel slik at denne sikkerheten ikke vil hjelpe dersom virksomhetens kunder er svært preget av situasjonen, med den følge at de ikke har anledning til å betale for virksomhetens tjeneste eller vare. Som en følge av dette burde virksomheten forsøke å få en realistisk oversikt over situasjonen og regne med at det verste kommer til å ramme virksomheten. På denne måten vil virksomheten ha en realistisk oversikt over hvilke fremtidige inntekter og utgifter den garantert kommer til å ha. 

Forhandlinger med virksomhetens bankforbindelse 

Kommunikasjon med virksomhetens bankforbindelse er å anbefale, eksempelvis for å se på virksomhetens adgang til avdragsfrihet på sine lån. Ved enhver kommunikasjon med banken kan det være lurt å ikke være for bastant og hard, ettersom dette kan føre til at banken har mindre tiltro til virksomheten. Under dialogen med virksomhetens bankforbindelse er det særs viktig at bankforbindelsen får konkret informasjon om virksomhetens situasjon, hvilke tiltak virksomheten har tenkt til å gjennomføre, og hvorvidt det finnes noen mulighet for virksomheten til å komme ut av sine problemer. Virksomhetens representanter burde være så sikre som overhodet mulig på egne vurderinger, da dette kan ha stor betydning for bankforbindelsens vurderinger. Åpenhet med banken vil muligens kunne sørge for at bankforbindelsen er mer villig til å yte lån, reforhandle avtaler og lignende med virksomheten.  

Vurdering av regjeringens tiltakspakker for næringsdrivende 

Et av de viktigste tiltakene regjeringen har gjort for å hjelpe virksomheter er muligheten for nødkreditt gjennom statlige lånegarantier til bankene. Lånegarantiene er ment å hjelpe små og mellomstore virksomheter som bankene regner med at kan bli lønnsomme. Enhver virksomhet som anser at de kan få likviditetsproblemer burde således utarbeide en søknad om nødlån, slik at denne er klar dersom det blir behov for å benytte seg av den senere. Virksomhetene burde også følge med på eventuelle nye tiltakspakker som kan komme fra regjerningen, og vurdere om virksomheten kan ha nytte av disse.  

Tilførsel av kapital 

Enhver virksomhet burde vurdere hvorvidt selskapets likviditet kan sikres gjennom tilførsel av ny innskutt egenkapital. Dersom dette ikke lar seg gjøre burde det vurderes om aksjeeierne eller kreditorene vil gi lån til virksomheten. Alternativt kan bankene øke kredittrammene til virksomheten, slik at virksomheten på den måten har tilførsel av kapital. 

Utarbeidelse av en strategi- og overlevelsesplan 

Virksomhetens ledelse vil være ansvarlig for å utarbeide en plan for hvordan virksomheten skal komme seg gjennom pandemien. Planen burde være så detaljert og helhetlig som mulig. Ved utarbeidelsen av planen er det særlig viktig å se hen til kreditorenes samlede interesser og ikke eiernes interesser, da det er kreditorene som er den tapende part dersom virksomheten ikke overlever. I tillegg til å se særlig hen til kreditorenes interesser burde planen inneholde en konkret beskrivelse av hvilke tiltak virksomheten vil igangsette for å sikre at myndighetenes, kreditorenes og de ansattes interesser ivaretas.  

Planen burde videre inneholde vurderinger av hvilke vansker som kan oppstå for virksomheten, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å overkomme disse vanskene. Da situasjonen endrer seg daglig, burde planen åpne for endringer og reverseringer.  

Det kan oppstå krevende forhandlinger med alle involverte parter ved gjennomføringen av planen. Virksomheten burde likevel holde seg til planen, og løpende vurdere om planen burde revideres etter hvert som situasjonen endres. Vær oppmerksom på at planen hele tiden må vurderes opp mot blant annet mulig styreansvar, virksomhetens arbeidsrettslige og offentligrettslige plikter og lojalitetsplikten. 

Kort om styreansvar 

Enhver som sitter i styret i aksjeselskaper har påtatt seg ansvar, og kan bli personlig erstatningsansvarlig ved store feilskjær. Styreansvaret innebærer også at styremedlemmene i ytterste konsekvens blir pålagt straffansvar. Som en følge av dette er det viktig at styremedlemmene er bevisst sitt ansvar. Det er blant annet særlig viktig at virksomheten har en forsvarlig egenkapital og likviditet, og at styret tar grep om dette ikke er tilfellet.  

Under koronapandemien vil flere virksomheter ha likviditetsproblemer, da store deler eller hele inntektsgrunnlaget faller bort. Ved eventuelle likviditetsproblemer er det viktig at styret forsøker å ha kontroll over situasjonen og har oversikt over likviditeten. Videre må styret foreta ulike tiltak i et forsøk på å bedre situasjonen. Da situasjonen kan endres daglig, er det viktig å være bevisst på at de foreslåtte tiltakene kan måtte endres. Styret må således løpende vurdere nødvendige tiltak for å bedre virksomhetens økonomi. For å sikre etterprøvbarhet i etterkant av situasjonen burde styrets diskusjoner og tiltak følge av skriftlige styreprotokoller. Skriftligheten vil kunne dokumentere at styret har forsøkt alle rimelige tiltak for å bedre virksomhetens økonomi.  

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20