Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten

Publisert: 21. mai 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Den ulovfestede omgåelsesnormen, også kalt ulovfestet gjennomskjæring, er en ulovfestet rettsregel i norsk skatterett som benyttes for å hindre omgåelse av skattereglene. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Omgåelsesnormen er skapt gjennom praksis fra Høyesterett og juridisk teori, og har dermed samme juridiske rang som formell lov.

I dag gjelder en ulovfestet omgåelsesnorm med et grunnvilkår og en totalvurdering som begge må være oppfylt for å gjennomskjære en transaksjon. Begge vilkårene fremkommer av Rt. 2007 s.209 også kalt «Hex-dommen». Det første vilkåret går ut på at «det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt».  Det er etter dette et nødvendig vilkår for gjennomskjæring at skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor for disposisjonen.

Det andre vilkåret, slik det er formulert i «Hex-dommen», er at det ut fra «en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder den forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen». Dersom grunnvilkåret er oppfylt skal det etter dette foretas en helhetsvurdering der alle formålene bak disposisjonen veies opp mot skattereglenes formål.

Ifølge finansminister Siv Jensen bør en så viktig skatteregel være lovfestet. Finansdepartementet har derfor fremlagt forslag om lovfesting av regelen i proposisjon til Stortinget. Du finner lenke til forslaget i sin helhet (Prop. 98 L (2018-2019)) nederst i artikkelen.

Ved innføring av lovfestet omgåelsesnorm videreføres den toleddede vurderingen. Vilkårene for at den nye omgåelsesregelen skal komme til anvendelse er at det foreligger en disposisjon (eller flere sammenhengende) der:

  1. hovedformålet var å oppnå en skattefordel, og
  2. at transaksjonen etter en totalvurdering anses som en omgåelse av skattereglene

En foreslått endring er at det nå skal foretas en objektiv formålsvurdering der det ikke lenger er skattyters subjektive motivasjon som skal vurderes. Det avgjørende ved vurdering av skattyters formål vil dermed bli objektive momenter ved transaksjonen vurdert ut fra hva en antatt rasjonell person typisk ville hatt som formål med en den aktuelle transaksjonen. Man skal videre se på de virkningene som fremsto som sannsynlige på transaksjonstidspunktet. Lovforslaget innebærer også at et formål om å oppnå en skattefordel i utlandet ikke lenger skal anses som et forretningsmessig motiv.

Omgåelsesregelen foreslås tatt inn i skatteloven som ny § 13-2. Bestemmelsen skal ha virkning for de samme skattene som er regulert i skatteloven. I tillegg foreslås det at omgåelsesregelen skal få tilsvarende anvendelse for merverdiavgift gjennom en henvisningsbestemmelse i merverdiavgiftsloven, jf. forslag til § 12-1 i merverdiavgiftsloven.

Formålet bak lovfestingen er ifølge departementet å øke rettssikkerheten for skattyterne. Den ulovfestede omgåelsesregelen har allerede en forebyggende effekt. Det nye forslaget vil bidra til en riktigere og mer rettferdig fordeling av skattebyrden, uavhengig av skattyternes ressurser og tilgang på skatterådgivere, hevder finansministeren. Et annet hovedformål bak lovfestingen er forutberegnelighet for skattyterne.

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20