Skadet på jobb – hvilke plikter har arbeidsgiver?

Publisert: 8. desember 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Har du kjennskap til hvilke plikter arbeidsgiver har hvis en ulykke skjer på arbeidsplassen? Har arbeidsgiver rutinene på plass hvis en ansatt blir skadet på jobb? Her gis en kort oversikt over hvilke plikter arbeidsgiver har dersom det skjer en ulykke på arbeidsplassen.

Skadet på jobb?

Arbeidsgiver må ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte

Alle arbeidsgivere skal ha lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, vil arbeidsgiver kunne bli erstatningsansvarlig for skaden arbeidstakeren er påført.

Hvis en uforsikret arbeidstaker blir skadet på jobb kan arbeidstakeren melde sin skade til Yrkesskadeforsikringsforening (YFF). YFF vil da behandle erstatningssaken. Dersom arbeidstaker har krav på erstatning, og det blir foretatt erstatningsutbetaling til vedkommende, vil YFF kreve regress av arbeidsgiver for den erstatningssummen som er blitt utbetalt til arbeidstaker/ skadelidte.

Arbeidsgiver må melde skade på jobb

Arbeidsgiver må melde skaden til sitt forsikringsselskap og til Nav – et tosporet system

Erstatning etter yrkesskade følger et «tosporet» system; arbeidsgivers yrkesskadeforsikring på den ene siden og Nav på den andre siden. Til sammen skal de to ordningene gi skadelidte full erstatning.

Arbeidsgiver skal melde skaden til forsikringsselskapet sitt og til Nav. Meldingen skal sendes snarest mulig.

Arbeidsgiver skal aldri ta stilling til om skadehendelsen er alvorlig nok til å meldes til forsikringsselskapet eller Nav. Arbeidsgiver skal alltid melde skaden, uavhengig av om arbeidsulykken medfører sykefravær for arbeidstakeren eller ikke.

Varsel til Arbeidstilsynet og politiet

Dersom en arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet i en arbeidsulykke skal arbeidsgiver melde skaden til Arbeidstilsynet og til politiet. Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledende liste over hvilke skader som regnes som «alvorlige». Lenke: (https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melding-av-ulykker-og-alvorlig-skade/)

Unnlatt varsling til Arbeidstilsynet og politiet kan medføre straff i form av bøter eller fengsel, eller begge deler, for arbeidsgiver.

Plikt til å registrere skader i virksomheten

I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å registrere alle personskader som oppstår i arbeidstiden. Registreringsplikten gjelder uavhengig av om skaden medfører sykefravær eller ikke. Det er kun helt bagatellmessige skader som skrubbsår eller smårifter som ikke krever registrering.

Arbeidsgivers øvrige forsikringsdekninger

Dersom arbeidsgiver har tegnet andre forsikringer for sine ansatte, for eksempel ulykkesforsikring eller pensjonsforsikringer med uføredekning, må arbeidsgiver påse at skaden blir meldt til aktuelle forsikringsselskaper.

Har du spørsmål om å bli skadet på jobb, kontakt oss her

 

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20