Styreansvaret i aksjeselskaper

Publisert: 27. september 2017

– Hvordan minimere risikoen for personlig ansvar hvis selskapet du sitter i styret i sliter økonomisk?

Utgangspunktet er at ingen er personlig ansvarlig for aksjeselskapets forpliktelser/gjeld.  Når du sitter i styret i et aksjeselskap, vil du derfor ikke ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
Det samme gjelder selskapets aksjonærer, daglig leder og øvrige ansatte.

Som styremedlem kan du dog komme i personlig ansvar både strafferettslig og økonomisk i rollen som styremedlem i et aksjeselskap, i tilfelle du i din rolle for selskapet opptrer ulovlig eller sterkt klanderverdig.

Det har i de siste årene vært en betydelig vekst i antall styreansvarssaker som er anlagt for domstolene, og suksessraten har vært forholdsvis høy for saksøkerne. Det er derfor viktig at du som styremedlem er bevisst de plikter og det ansvaret du pålegges i din rolle i og for selskapet.

Det rettslige grunnlaget for erstatningsansvaret fremgår av aksjeloven kap 17. For styreansvar, som for andre former for erstatningsansvar, er det tre grunnleggende vilkår:

  1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  2. Skadelidte må ha lidt et økonomisk tap
  3. Det må foreligge årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og den forvoldte skade

Alle medlemmer av selskapets styre kan bli erstatningsansvarlig for sine handlinger, personlig.

Når kan man komme i ansvar?

Ofte kan det være særlige regler i aksjeloven som medfører/begrunner at et styremedlem kommer i ansvar, som eksempel kan nevnes det objektive ansvaret for at aksjekapitalen blir betalt til selskapet eller reglene om forsvarlig organisering av virksomheten. Et annet svært praktisk eksempel er at styretsmedlemmer er kjent med at selskapet er insolvent og driver videre for kreditorenes regning uten å begjære oppbud eller å søke tiltak for å styrke selskapets egenkapital.

Hva kan du som styremedlem gjøre for å unngå å komme i personlig ansvar?

  • Ta del i styrearbeidet og sett deg godt inn i de pliktene som følger din rolle
  • Har selskapet dårlig økonomi, vær forsiktig med på la selskapet inngå tungt forpliktende avtaler.
  • Følg grunnleggende regler om god forretningsskikk
  • Reserver deg i styreprotokoll mot vedtak som du mener kan danne ansvarsgrunnlag
  • Tegn en styreansvarsforsikring for å unngå økonomisk ansvar ved en uaktsom handling som styremedlem
  • I alvorlige tilfeller- trekk deg fra styret så raskt som mulig

Ta gjerne kontakt med oss for en prat og rådgivning omkring din(e) rolle(r) i selskaper og ditt ansvar i den sammenheng.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20