Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Publisert: 30. januar 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Den 16. desember 2016 ble det vedtatt endrede regler om utbyggergarantier i bustadoppføringsloven. Endringene trådte i kraft fra og med 1. januar 2017.

Utgangspunktet er fortsatt at utbygger må stille garanti straks etter avtaleinngåelsen, jf. bufl. § 12 annet ledd første punktum. Fra og med 1. januar 2017 er utbygger gitt en lovfestet adgang til å utsette tidspunktet for garantistillelsen, dersom det er tatt relevant forbehold i avtalen, jf. bufl. § 12 annet ledd annet punktum. Relevante forbehold etter bestemmelsen er;

  • Åpning av byggelån
  • Salg av et bestemt antall boliger
  • Igangsettelsestillatelse

Bustadoppføringsloven åpner ikke for at utsettelse av garantistillelsen kan utsettes som følge av andre forhold enn de som fremkommer uttrykkelig av bufl. § 12 annet ledd annet punktum. De beste grunner taler dog etter vår vurdering for at de relevante forbeholdene kan kombineres.

Har utbygger tatt relevant forbehold i avtalen med forbrukeren, så inntrer plikten til å stille garanti straks forbeholdet faller bort. Forbeholdet kan falle bort enten ved at forbeholdet oppfylles, eller ved at utbygger frafaller forbeholdet.

Dersom utbygger ikke overholder plikten til å stille garanti etter at forbeholdet er bortfalt, så kan forbruker gi en frist på minst 10 dager til å bringe forholdet i orden. Manglende garantistillelse innenfor fristen satt av forbruker gir forbrukeren rett til å heve avtalen, jf. bufl. § 12 niende ledd siste punktum.

Lovendringen åpner for at utbyggere kan utsette kostnadene forbundet med garanti etter bufl. § 12, og utbyggere bør ha et bevisst forhold til denne muligheten for avtaler som inngås etter 1. januar 2017.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20