Krav om kjønnsbalanse i norske styrer

Publisert: 5. mars 2024
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Den 22. desember 2023 vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer, som foreslått av Regjeringen i juni 2023.

Loven innebærer at en rekke foretak over en viss størrelse må ha minst 40 % av hvert kjønn representert i styret.

De nye reglene

De nye reglene går ut på å innføre krav til kjønnsbalanse i styrene til norske foretak av en viss størrelse. Dette innebærer at foretak som har flere enn tre styremedlemmer, maksimalt kan ha mellom 67 og 50 prosent av styremedlemmene med samme kjønn (avhengig av hvor mange det er i styret). Det er egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Hensyn for og imot de nye reglene

For:

 • Utviklingen går altfor sakte
 • Likestilling og mangfold i næringslivet på lang sikt vil kunne skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, bedre beslutninger og øke verdiskapingen.
 • Kravet kan bidra til å øke bevisstheten om kjønnssammensetning, og vil være særlig effektivt der selskaper ikke av eget initiativ velger å arbeide for bedre kjønnsrepresentasjon.
 • Lovregler kan bidra til holdningsendringer i samfunnet, og en bredere representasjon på styrenivå kan bidra til at det rekrutteres mangfoldig fra lavt nivå og oppover i selskapet.

Mot:

 • Hvem som skal sitte i et styre, er først og fremst et spørsmål for eieren eller eierne.
 • Inngrep i privat autonomi og eieres rett til å forvalte eierskapet etter eget ønske.
 • Sterk inngripen i eiernes styringsrett over egne selskaper og investeringer.
 • Påfører bedriftene nye byrder.

Hvilke foretak som omfattes av reglene

 • De som har slike krav etter regelverket i dag.
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn MNOK 50 i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Tilsvarende gjelder ansvarlige selskaper
  som bare har juridiske personer som deltakere.
 • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
 • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

Trinnvis innføring av reglene

Første trinn skal oppfylles senest 31. desember 2024:

 • Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter

Andre trinn skal oppfylles senest 30. juni 2025:

 • Foretak med flere enn 50 ansatte
 • Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere
 • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem

Tredje trinn skal oppfylles senest 30. juni 2026:

 • Foretak med flere enn 30 ansatte

Fjerde trinn skal oppfylles senest 30. juni 2027:

 • Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter

Femte trinn skal oppfylles senest 30. juni 2028:

 • Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Behov for nesten 13 000 nye styrerepresentanter

De nye reglene vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Omfanget av dettet arbeidet vil variere mellom foretakene, for eksempel ut fra om de jevnlig gjennomgår
styresammensetningen og endrer styret, hvilken kompetanse de har behov for, og hvordan nettverket deres er.

Næringsdepartementets beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Når første trinn innføres neste år blir det behov for om lag 6 600
nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner.

Hva bør du gjøre nå?

Start med å undersøke om virksomheten er omfattet av de nye reglene. Dersom dere er omfattet, er et godt tips å begynne sonderingen etter egnede og kompetente styremedlemmer, og rekruttere disse så tidlig som praktisk mulig.

Kontaktperson

Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20