Nye krav til arbeidsavtaler

Publisert: 2. februar 2024
Trine Glorvigen Advokat

Fra 1. juli 2024 inntrer det flere viktige lovbestemmelser innen arbeidsretten som påvirker alle arbeidsgivere. Flere av endringene knytter seg til utvidede krav til arbeidsavtaler. Dette vil medføre at arbeidsgivere vil måtte endre sine arbeidsavtaler for alle nye ansettelser etter 1. juli.

Bakgrunnen for lovendringene er den omfattende bruken av deltids- og midlertidige ansettelser, hvilket kan føre til utrygghet for arbeidstakere. Endringene er ment å gi større forutsigbarhet og fremme faste hele stillinger.

De viktigste endringene knyttet til innholdet i arbeidsavtalen er:

  • Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten ved oppsigelse, inklusiv formkrav og oppsigelsesfrister
  • Dersom arbeidstakerens avlønning består av ulike elementer skal disse særskilt angis, slik som bonus, overtid og størrelsen av ulike tillegg.
  • Arbeidsavtalen skal presisere selskapets vaktordninger, samt ordninger for overtid og overtidsbetaling.
  • Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om retten til kompetanseheving der arbeidsgiver tilbyr dette.
  • Arbeidstakers eventuelle rett til annen betalt fravær enn ferie, inklusiv betalte permisjoner, skal inngå i arbeidsavtalen.
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjonene som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse skal oppgis. Dette vil eksempelvis være ytelser under sykdom, forsikringer og pensjonsordninger.
  • For de arbeidstakerne som ikke har fast arbeidssted, skal det fremgå av arbeidsavtalen at den ansatte arbeider ulike steder, eller at vedkommende fritt kan bestemme eget arbeidssted.

Fristen for når arbeidsavtaler skal foreligge ved nye ansettelsesforhold nedjusteres fra en måned til syv dager etter arbeidsforholdets oppstart.

For arbeidsforhold som allerede er inngått ved ikrafttredelsen, skal den skriftlige arbeidsavtalen suppleres i tråd med endringene dersom arbeidstakeren krever det. Arbeidsgiveren vil i så tilfelle måtte supplere arbeidsavtalen innen to måneder.

Faggruppen for arbeidsrett i advokatfirmaet Halvorsen & Co AS er godt kjent med de nye reglene, og vet hvordan arbeidsavtalene i din virksomhet best mulig kan tilpasses de nye endringene. Ta kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning.

Kontaktperson

Portrett av Trine Glorvigen

Trine Glorvigen

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20