Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Publisert: 26. juli 2023

Regjeringen foreslår at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene skal innføres gradvis og allerede fra neste år. Kravet vil omfatte om lag 20 000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO.

 

Bakgrunn for de nye reglene

Norge har lenge vært en pådriver for likestilling og mangfold, og fra 1. januar 2006 ble det innført regler om at begge kjønn skulle være representert i allmennaksjeselskaper. Siden da har antall norske styrer med begge kjønn representert økt. Enigheten om forslag til kjønnsbalanse i norske styrer er et resultat av grundige diskusjoner og forhandlinger mellom politiske partier, NHO og LO, som har gått sammen for å styrke likestillingsarbeidet i Norge.

Lovforslaget

Forslaget går ut på å innføre krav til kjønnsbalanse i styrene til norske foretak av en viss størrelse. Det foreslås at foretak som har flere enn tre styremedlemmer, maksimalt kan ha mellom 67 og 50 prosent av styremedlemmene med samme kjønn (avhengig av hvor mange det er i styret). Det foreslås egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Hvilke foretak som omfattes av reglene

Lovforslaget vil på sikt innebære krav til styresammensetningen i følgende foretak:

  • De som har slike krav etter regelverket i dag.
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn MNOK 50 i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Tilsvarende gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere.
  • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

Trinnvis innføring av reglene

Der det er krav til styresammensetningen i dag, trer reglene i kraft uten overgangsregler. For øvrige gjelder følgende frister for å oppfylle reglene:

  1. Senest 31. desember 2024: Foretak med mer enn MNOK 100 i samlede drifts- og finansinntekter.
  2. Senest 30. juni 2025: Foretak med flere enn 50 ansatte, samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere og stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.
  3. Senest 30. juni 2026: Foretak med flere enn 30 ansatte.
  4. Senest 30. juni 2027: Foretak med mer enn MNOK 70 i samlede drifts- og finansinntekter.
  5. Senest 30. juni 2028: Foretak med mer enn MNOK 50 i samlede drifts- og finansinntekter.

Behov for nesten 13 000 nye styrerepresentanter

De nye reglene vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Omfanget av dettet arbeidet vil variere mellom foretakene, for eksempel ut fra om de jevnlig gjennomgår styresammensetningen og endrer styret, hvilken kompetanse de har behov for, og hvordan nettverket deres er.

Næringsdepartementets beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Når første trinn innføres neste år blir det behov for om lag 6 600 nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner.

HVA BØR DU GJØRE NÅ? 

Start med å undersøke om virksomheten er omfattet av de nye reglene. Dersom dere er omfattet, er et godt tips å begynne sonderingen etter egnede og kompetente styremedlemmer, og rekruttere disse så tidlig som praktisk mulig. De mest kompetente blir først revet vekk.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har en rekke dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som kan bistå de foretakene som blir omfattet av den foreslåtte lovendringen.

Kontaktperson

Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20