Ordinær generalforsamling – innkalling

Publisert: 10. juni 2024
Benjamin Nordhaug Advokat/partner
Tony Støkkebo Senioradvokat

Aksjeselskaper er pålagt å avholde ordinær generalforsamling årlig. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil i en artikkelserie gi en kortfattet innføring i sentrale forhold rundt avholdelse av ordinær generalforsamling. Nedenfor finner du en kortfattet oppsummering av hva man må tenke på når man innkaller til generalforsamling. Oppsummeringen tar utgangspunkt i lovens krav, og ikke eventuelle reguleringer i vedtekter.

Ordinær generalforsamling må avholdes innen utgangen av juni hvert år. Temaet på ordinær generalforsamling er godkjennelse av årsregnskap, årsberetning (hvis aktuelt), og eventuelt utdeling av utbytte. I tillegg skal ordinær generalforsamling behandle og avgjøre andre saker iht. lov eller vedtekter.

Utgangspunktet er at generalforsamlingen skal gjennomføres i møte. Møteformen bestemmes av styret, med mindre vedtektene sier noe annet. Styret skal sørge for en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen, herunder at aksjonærene gis anledning til å delta. Reglene om innkalling til generalforsamling er ment å gi aksjonærene slik mulighet.

Styret innkaller til generalforsamling. Dersom dette ikke gjøres, kan bl.a. styremedlem, daglig leder, eller en aksjonær kreve at tingretten innkaller til generalforsamling.

Innkalling til generalforsamling i fysisk møte må:

 • Skje skriftlig til aksjonærene og angi tid og sted for møtet, samt møteform.
 • Være sendt senest en uke før møtet skal avholdes.
 • Opplyse om fremgangsmåte for forhåndsstemme (hvis aktuelt i selskapet).
 • Informere om dagsorden/agenda, og angi sakene som skal behandles.
 • Inneholde eventuelle forslag til vedtektsendring.
 • Årsregnskap, (eventuell) års- og revisjonsberetning skal sendes aksjonærene senest en uke før møtet.
 • Gi informasjon om hvor saksdokumenter kan finnes elektronisk (hvis aktuelt i selskapet).

Innkalling til generalforsamling i elektronisk møte må i tillegg til punktene ovenfor:

 • Opplyse om fremgangsmåte for elektronisk deltakelse og stemmegivning.

Det gjelder ingen eksplisitte krav til innkalling ved forenklet generalforsamling. Gjennomføringen forutsetter at ingen aksjonærer motsetter seg forenklet generalforsmaling. I tillegg må:

 • Alle aksjonærer gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte.
 • Styremedlemmer og (eventuelt) daglig leder gis mulighet til å uttale seg.
  • Styremedlemmer kan kreve fysisk møte.
 • Revisor gis mulighet til å uttale seg, hvis sakens art gjør det nødvendig.

Uavhengig av gjennomføringsform må styret også ta høyde for at aksjonærene har rett til å få spørsmål behandlet på generalforsamlingen, samt å fremsette forslag til beslutning. Saker fra aksjonærene må være meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling. Aksjonæren må i meldingen innta forslag til beslutning eller en begrunnelse for hvorfor saken settes på dagsordenen. Dersom styret allerede har sendt innkalling må det kalles inn på nytt dersom fristen for innkalling ikke er ute.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS bistår både styrer og aksjonærer i alle trinn for gjennomføring av (ordinær) generalforsamling.

 

Kontaktperson

Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Kontakt
Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20