Kontrakter

En god kontrakt kan øke forutsigbarheten, redusere risikoen og øke sannsynligheten for at målsettingen under kontrakten oppnås på best mulig måte.

Kontrakter

Formålet med kontrakter er å formalisere partenes rettigheter og forpliktelser i et nærmere bestemt forhold. Det være seg forholdet mellom byggherre, entreprenør og/eller underentreprenør, samarbeidspartnere, aksjonærer, arbeidsgiver og ansatte, kjøper og selger, investor og målselskap, utleier og leietaker, leverandør og distributør, eller samarbeidspartnere. Gode kontrakter øker forutsigbarhet, reduserer risiko, og øker sannsynligheten for at målet under kontrakten blir oppnådd på best mulig måte.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr fullskala kontraktsrettslig rådgivning innenfor et bredt spekter av bransjer og områder. Sentralt i vår kontraktrettslige rådgivning er kombinasjonen av juridisk og kommersiell forståelse, som sørger for å ivareta våre klienters interesser under kontrakten.

Våre advokater har omfattende og allsidig erfaring i å bistå med kontraktsrettslige spørsmål. Vår bistand omfatter inngåelse av kontrakter, derunder forhandlinger, utforming og rådgivning ved kontraktinngåelse.

Vi bistår også med tolking, etterlevelse og praktisering av inngåtte kontrakter, herunder gjennom forhandlinger, mekling og tvistesaker for domstolene. Vi bistår også privatpersoner med avtalerettslige spørsmål, og kan bistå ved utforming av avtaler av enhver art. Vi innehar også spesialisert kompetanse innen offentlige anskaffelser.

Våre advokater bistår med blant annet:

Har du spørsmål knyttet til kontraktsrett?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Øyvind Kilstad

Lotte Lundby Kristiansen

Benjamin Nordhaug

Tony Støkkebo

Ta kontakt

1
2