Håndverkertjeneste-loven

Kjøp av håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. Loven gir deg som forbruker viktige rettigheter. Ofte blir utgifter til advokat i tvister om håndverkertjenester dekket under boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva er håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler om utføring av tjenester hvor den som leverer håndverkertjenesten er en tjenesteyter, og den som kjøper tjenesten er en forbruker.

Loven gjelder avtaler om arbeid på ting eller fast eiendom. Håndverkertjenesteloven heter egentlig Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere.

Hva er en tjenesteyter?

Tjenesteyteren er i loven betegnet som den som yter håndverkertjenesten. Det vil si håndverkeren.

Hva er en forbruker?

Forbrukeren er i loven betegnet som den som engasjerer tjenesteyter, og som handler som privatperson.

Hva slags arbeid reguleres av håndverkertjenesteloven?

Loven gjelder når håndverkeren yter håndverkertjenester gjennom sin virksomhet.

Alle avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, slik som reparasjoner, vedlikehold, ombygging og påbygging reguleres av håndverkertjenesteloven.

Loven gjelder også arbeid på bygg som ikke utgjør noen boenhet, som garasjer og uthus.

Hva slags arbeid reguleres ikke av håndverkertjenesteloven?

Loven gjelder ikke hvis du får hjelp av en venn til å pusse opp, eller om du bestiller håndverkertjenester på vegne av en næringsvirksomhet.

Loven gjelder ikke avtaler mellom en entreprenør og en forbruker om oppføring av en ny bolig til privat bruk. Dette reguleres av bustadoppføringslova, også kalt for Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.

Loven gjelder ikke ved kjøp og salg av bolig. Dette reguleres av avhendingsloven, også kalt Lov om avhending av fast eigedom.

Hvilke type tjenester regnes som håndverkertjenester?

Her er noen eksempler på håndverkertjenester som reguleres av håndverkertjenesteloven:

 • Påbygging av bolig
 • Ombygging av bolig
 • Rørleggerarbeid på bad
 • Elektrikerarbeid i huset
 • Vedlikehold av eiendom
 • Montering av kjøkken
 • Sprenging på tomt
 • Graving i hage
 • Oppføring av garasje
 • Oppføring av lysthus
 • Oppføring av båthus
 • Oppføring av lekehus
 • Oppføring av uthus

Når er en tjeneste mangelfull?

En håndverkertjeneste kan være mangelfull om:

 • Arbeidet ikke er håndverksmessig utført
 • Arbeidet er forsinket
 • Det er gitt feil råd om valg av løsninger
 • Det er brukt materialer av dårlig kvalitet
 • Tjenesten ikke er i tråd med offentlig standard
 • Nødvendig tilleggsarbeid ikke er gjennomført
 • Arbeidet avviker fra det som er avtalt

Hva sier håndverkertjenesteloven kapittel II?

Håndverkertjenestelovens kapittel II omhandler selve oppdraget, og stiller en rekke krav til håndverkeren.

 • Fagmessig utført arbeid. Det er et grunnkrav om at håndverker skal utføre sitt arbeid «fagmessig».
 • Materialer skal være av god kvalitet. Materialene skal være av vanlig god kvalitet, så lenge noe annet ikke er avtalt.
 • Rimeligste løsning. Håndverkeren skal velge den rimeligste løsningen som medfører at oppgaven blir tilfredsstillende utført.
 • Sikkerhetskrav skal overholdes. Håndverkertjenestene skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.
 • Plikt til å frarå. Dersom håndverkeren antar at prisen for en reparasjon ikke vil stå i forhold til det tingen er verdt etter reparasjonen, skal håndverkeren gi forbruker beskjed om det.
 • Tilleggsarbeid avtales. Håndverkeren skal kontakte forbrukeren hvis det er behov for ekstraarbeid som det er praktisk å utføre samtidig med oppdraget som allerede er bestilt.
 • Tjenesten leveres til avtalt tid. Håndverkertjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig. Håndverkeren skal også overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller framdriften av arbeidet.

Hva kan jeg gjøre hvis loven ikke følges?

Som forbruker har du da flere muligheter hvis håndverkeren ikke følger håndverkertjenesteloven. Du kan:

 • Holde tilbake kjøpesummen. Du kan holde tilbake beløpet det vil koste å utbedre mangelen.
 • Kreve retting. Håndverkeren må for egen regning rette opp i mangelen innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.
 • Kreve prisavslag. Du har rett til å kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene du har ved å få mangelen rettet.
 • Si opp avtalen. Dersom mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten.
 • Kreve erstatning. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du er påført som følge av mangelen. Denne erstatningen kommer i tillegg til retting, prisavslag eller oppsigelse av avtalen.

Hvordan kan jeg klage?

Rettighetene dine er best sikret når arbeidet utføres etter skriftlig avtale. Det er derfor viktig med tydelige og gode avtaler om arbeidet som skal utføres. Hovedregelen er at du kan klage på håndverkertjenester dersom resultatet ikke ble som avtalt.

Det er du som må bevise at håndverkeren ikke har oppfylt sin del av avtalen. I en tvist vil det være fornuftig å få en takstmann til å vurdere arbeidet som er gjort.

Hvis du fortsatt ikke når frem med dine argumenter, eller håndverkeren nekter å svare på dine henvendelser, kan du klage inn håndverkeren til Håndverkerklagenemnda eller Forbrukerrådet.

Trenger jeg advokat?

Ja. Tvister om håndverkertjenesteloven preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon. Det er også vanskelig å vite hvilke lover og regler som kommer til anvendelse. Du bør derfor ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokaten selv?

I en tvist om håndverkertjenester vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter ved en tvist. Advokaten tar da dialogen videre med forsikringsselskapet for deg.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i tvister om håndverkertjenester. Våre advokater er eksperter på eiendomsrett, og har lang erfaring.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter i tvist om håndverkertjenester i følgende regioner:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din eiendomssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20