Gjerdeloven

Gjerdeloven regulerer tvister mellom naboer om gjerder. Ofte blir utgifter til advokat i tvister om gjerdeloven dekket av forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva er gjerdeloven?

Lov om grannegjerde regulerer forholdet om gjerder mellom naboer. Loven kalles populært for gjerdeloven eller grannegjerdeloven.

Hva sier gjerdeloven?

Gjerdeloven gjelder for land og by, samt jordbruk og andre faste eiendommer. Hovedregelen i gjerdeloven er at enhver har rett til å sette opp et gjerde mot naboen så lenge man bekoster det selv. Dette gjelder selv om naboen ikke ønsker at du skal sette opp gjerdet.

Du kan også kreve at naboen betaler halvparten av kostnadene til oppføring og vedlikehold av gjerdet hvis det er til nytte for begge eiendommene, og nytten er større enn kostnadene.

Gjerdeloven er i stor grad basert på skjønn, noe som ofte fører til nabokonflikter om tolkningen av regelverket knyttet til for eksempel hekk og gjerde.

Hva reguleres ikke av loven?

Gjerdeloven regulerer ikke gjerde mot offentlig vei og jernbane.

Finnes det andre lover som regulerer gjerder?

Ja. Det finnes flere lover som regulerer gjerdeforhold, og disse må leses i sammenheng med gjerdeloven for å finne ut hvilke regler som gjelder i hvert enkelt tilfelle.

Andre eksempler på sentrale lover er:

Plan- og bygningsloven. Regulerer gjerder som kan kreve søknad om tillatelse fra kommunen.
Friluftsloven. Regulerer forbud mot stengsler og gjerder som gjør det vanskelig å utøve allemannsrett og ferdsel.
Reindriftsloven. Regulerer retten til å sette opp gjerde som er nødvendig for reindriften.
Dyrevelferdsloven. Regulerer bruk av piggtråd i gjerde for å sikre dyrs ferdsel.

Som hovedregel kan naboer avtale andre løsninger enn det som følger av gjerdeloven, men det er ikke tillatt å avtale eller kreve løsninger som er i strid med loven.

Hva sier gjerdeloven om utformingen av et gjerde?

Et gjerde skal settes opp slik at vedlikehold kan skje uten unødvendig eller urimelig ulempe eller skade for naboen. Utgangspunktet er at gjerdet oppføres på delelinjen mellom tomtene, ikke lenger inn på naboens eiendom enn på egen eiendom, og ikke lenger inn enn en halv meter.

Gjerdet kan settes på naboens tomt hvis det er dyrt eller vanskelig å sette gjerdet i delelinjen mellom tomtene. I så fall har naboen krav på erstatning.

Hva sier gjerdeloven om hekk?

Hvis hekken fungerer som et gjerde, så er det gjerdeloven som regulerer naboforholdet.

Hvis naboens hekk er høyere enn to meter regnes den som ulovlig etter naboloven hvis den forårsaker skade eller ulempe, mens gjerdeloven spesifiserer ikke høyde på hekk. Det er derfor viktig å se naboloven og gjerdeloven i sammenheng i nabokonflikter.

Må jeg søke om å sette opp et gjerde?

Du trenger ikke å søke om å sette opp et gjerde hvis:

  • Gjerdet ikke grenser mot vei
  • Gjerdet står mot vei, men ikke er høyere enn halvannen meter

Det er også en forutsetning at gjerdet er bygget med en enkel og åpen konstruksjon.

Det kan imidlertid være bestemmelser i reguleringsplanen i en kommune som setter begrensninger også her. Du kan sjekke hvilke regler som gjelder ved å kontakte plan- og bygningsetaten i din kommune.

Trenger jeg advokat?

Nabokonflikter om gjerdeloven er ofte preget av et komplisert regelverk og høyt konfliktnivå. Det kan derfor være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på eiendomstvister, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt om gjerdeloven vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en såkalt rettshjelpsforsikring. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om gjerdeloven. Du må selv dekke en egenandel under forsikringen. Advokaten tar da dialogen videre med forsikringsselskapet for deg.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i tvister om gjerdeloven. Våre advokater har lang erfaring, og er ekspert på eiendomstvister.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter i slike saker på følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20