Naboloven

Naboloven regulerer forholdet mellom naboer. Kompliserte regler om eiendom kan føre til høyt konfliktnivå. Ofte blir utgifter til advokat i tvister om naboloven dekket av forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva er naboloven?

Det er naboloven som kommer til anvendelse i en nabokonflikt. Naboloven kalles også for grannelova.

Naboloven er en av flere lover som regulerer naboforhold. Spørsmål om gjerder reguleres av Lov om grannegjerde, også kalt for gjerdeloven, mens Plan- og bygningsloven gjelder for planlegging av arealbruk og byggevirksomhet.

Dersom naboens handlemåte strider mot reglene i naboloven, gjerdeloven eller plan- og bygningsloven, kan du ha en rett til å kreve endringer.

Naboloven er til stor del basert på skjønn, noe som fører til høyt konfliktnivå mellom naboer.

Hva er en nabo?

Det er ikke bare eiendommer som grenser til hverandre som regnes som nabo, men alle eiendommer som blir utsatt for skade eller ulempe. Du kan derfor være nabo i lovens forstand hvis for eksempel lukt eller støy rammer deg som også bor lenger unna.

Hvilke saker reguleres av naboloven?

De vanligste nabokonfliktene som reguleres av naboloven dreier seg om:

Trær
Hekk
Støy
Lukt
Tomtegrense
• Takutstikk
Utsikt
Graving
• Bygging
Sprenging

Hva sier naboloven § 2?

Naboloven § 2 er den mest sentrale bestemmelsen i naboloven. Den slår fast hva som er lovlig og ulovlig i et naboforhold. Naboloven § 2 fastsetter at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.»

Dette betyr i praksis at loven setter en grense for hva naboen kan tillate seg på egen eiendom. Men det betyr også at naboen kan gjøre som han vil så lenge det ikke er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg.

Hva er en skade?

For at naboloven § 2 skal komme til anvendelse må naboens aktiviteter være til skade for deg.

En skade betyr i denne sammenheng materielle ødeleggelser på din eiendom eller personskade som skyldes naboen. Det kan for eksempel være at naboen driver med sprengningsarbeid som fører til sprekker i din grunnmur. Du blir da påført en skade som reguleres av naboloven. Også personskader regnes som en skade i denne sammenheng.

Hva er en ulempe?

En ulempe betyr i denne sammenheng negative eller ikke ønskede aktiviteter som ikke fører til skade, men som er en ulempe for deg. Det kan være støy, vond lukt, fjerning av utsikt eller et påbygg som avviker arkitektonisk fra resten av bebyggelsen i området.

Hva er en unødvendig skade eller ulempe?

Det er to vilkår som kan føre til at en skade eller ulempe du opplever er ulovlig. Den må være unødvendig eller urimelig.

En typisk unødvendig skade eller ulempe vil være dersom naboen for eksempel bevisst plager deg, eller enkelt kunne ha unngått skaden eller ulempen ved å gjøre ting på en annen måte.

Hva er en urimelig skade eller ulempe?

For at naboloven skal komme til anvendelse så må skaden eller ulempen være urimelig. Dette er normalt en skjønnsmessig vurdering, og domstolene legger ofte vekt på om aktivitetene er noe du burde forvente da du flyttet inn på eiendommen.

Det betyr at du ikke nødvendigvis får medhold hvis du klager på støy når naboen er en nattklubb eller klager på vond lukt hvis du bor ved siden av en søppelfylling.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på.

Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på naboloven, som Jørgen Bugge.

Hva har jeg krav på hvis jeg vinner frem i en tvist?

Ifølge naboloven kan du kreve retting og erstatning hvis naboens aktiviteter er ulovlige.

Hva er retting?

Det betyr at ulovlige aktiviteter skal stoppe opp og rettes. Retting kan i denne sammenheng bety at årsakene til for eksempel lukt eller støy skal rettes, slik at ulempene opphører.

Hva er erstatning?

Hvis skaden eller ulempen ikke blir rettet, kan du kreve erstatning. For å få erstatning må du bli påført et økonomisk tap som en følge av naboens aktiviteter. Et slikt tap er for eksempel utgifter til å reparere skader i grunnmuren din fordi naboen har utført sprengningsarbeid på sin eiendom.

Erstatning for brudd på naboloven krever at du kan vise at det er årsakssammenheng mellom skaden og naboens aktiviteter. Dette er et objektivt erstatningsansvar. Det betyr at naboen må betale erstatning uavhengig av om naboen er skyldig eller ikke.

Kan jeg ta saken i egne hender?

Det anbefales ikke å ta saken i egne hender i en konflikt med naboen. Dette kan koste deg dyrt. Hvis du velger å kutte ned nabotreet som skygger for din utsikt, eller rive uthuset til naboen som du mener står på din tomt, så kan det koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Finnes det mulighet for mekling om naboloven?

I en nabokonflikt kan mekling ofte være et godt alternativ til en opprivende og kostbar rettsak. Et alternativ er å benytte en advokat som mekler mellom naboene, for å komme til enighet. Et annet alternativ er å gå til Konfliktrådet, som har som oppgave å løse tvister. Konfliktråd finnes over hele landet, og har meklere i hver kommune.

Trenger jeg advokat?

Hva som utgjør en unødvendig eller urimelig skade eller ulempe er det ikke alltid lett å finne ut av på egen hånd. Det vil også være vanskelig å håndtere en nabokonflikt hvis naboen nekter å finne en løsning. Det kan derfor være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter for å vurdere dine muligheter og begrensninger.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en såkalt rettshjelpsforsikring. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist, og du må selv dekke en egenandel under forsikringen. Utgifter til advokat ut over rettshjelpsforsikringen er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i tvister om naboloven med gode resultater. Våre advokater har lang erfaring med eiendomsrett.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter i tvister om naboloven på følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din nabotvist. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20