Naboloven utsikt

Naboloven regulerer tvister om utsikt. Dine utgifter til advokat i en nabokonflikt om utsikt blir ofte i hovedsak dekket under forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om utsikt?

Det er naboloven som regulerer tvister om utsikt. Naboloven kalles også for grannelova.

For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at naboens aktiviteter er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg.

Hva sier naboloven om trær?

Naboloven kan benyttes til å få fjernet eller beskåret trær som står på naboens tomt, og skygger for din utsikt.

Det kan være en urimelig ulempe for deg hvis naboens tre stjeler din utsikt eller skygger over din uteplass.

Hvis naboens tre står nærmere enn 1/3 av treets høyde kan du kreve å få det fjernet eller beskåret. Dette betyr at du for eksempel kan be naboen om å fjerne eller beskjære et tre som er ni meter høyt hvis det står nærmere enn tre meter.

Det er her ikke avstanden til grensen som er avgjørende, men hvor lang avstand det er fra treet til hage, tun eller hus. Hvis du bor i et boligstrøk vil det likevel i praksis være avstanden til tomtegrensen som er avgjørende, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Les mer om naboloven og trær her.

Hva sier naboloven om hekk?

Hvilke regler som gjelder avhenger av hvor hekken er plassert. Hvis hekken er plassert et eller annet sted på eiendommen, så er det naboloven som gjelder. Dersom hekken fungerer som et gjerde, så er det gjerdeloven, også kalt grannegjerdeloven som regulerer naboforholdet.

Naboloven sier at en hekk som er lavere enn to meter er lovlig, mens grannegjerdeloven slår fast at naboen kan sette opp en hekk for egen regning.

For hekker som fungerer som gjerde, er utgangspunktet at disse oppføres på delelinjen mellom tomtene, og at den ikke står lenger inn på naboens tomt enn din egen. Hvis hekken er bredere enn én meter, så skal ikke hekken til eieren vokse lenger enn en halv meter inn på naboeiendommen.

Les mer om naboloven og hekk her.

Hvor høy kan en hekk være?

Hvis naboens hekk er høyere enn to meter regnes den som ulovlig etter naboloven hvis den forårsaker skade eller ulempe. Hvis hekken hindrer kveldssolen din, så kan den være ulovlig etter grannegjerdeloven.

Grannegjerdeloven sier ingenting om hvor høy et hekkgjerde kan være, og dette må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak, mens naboloven sier at en hekk som ikke er et gjerde er lovlig så lenge den er lavere enn to meter.

Hva sier naboloven om tak?

Naboloven slår fast at det ikke er lov å bygge tak som fører til at takdropp eller snøras faller ned på naboeiendommen og medfører skade eller ulempe.

Hva sier naboloven om nybygg?

Naboloven er en av flere lover som kan regulere problemstillinger omkring nybygg, mens Plan- og bygningsloven gjelder for planlegging av arealbruk og byggevirksomhet.

Dersom naboens handlemåte strider mot reglene i naboloven eller plan- og bygningsloven, kan du ha en rett til å kreve endringer.

Nybygg er kompliserte eiendomssaker, og kan kreve vurdering av advokat i hvert enkelt tilfelle.

Hva sier naboloven om påbygg?

Naboloven er en av flere lover som kan regulere problemstillinger omkring påbygg, mens Plan- og bygningsloven gjelder for planlegging av arealbruk og byggevirksomhet.

Dersom påbygg hos naboen strider mot reglene i naboloven eller plan- og bygningsloven, kan du ha en rett til å kreve endringer.

Påbygg er kompliserte eiendomssaker, og kan derfor kreve vurdering av advokat i hvert enkelt tilfelle.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om utsikt?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Kan jeg ta saken i egne hender?

Nei. Det å kappe ned eller trimme naboens tre, hekk eller nybygg uten avtale eller dom er å anse som skadeverk på lik linje med hærverk. Det kan koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Trenger jeg advokat?

Hvilket regelverk som gjelder i saker om utsikt er det ikke lett å finne ut av på egen hånd. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på eiendomstvister, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om utsikt. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på tvister om utsikt.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20