Tomtegrense

Du har rett til å klage hvis tomtegrensen er feil. Ofte blir utgifter til advokat i nabokonflikter om tomtegrense dekket av forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva er en tomtegrense?

En tomtegrense er grensene for en eiendom eller en tomt. En tomtegrense kalles også for en eiendomsgrense.

Hva er råderett?

Råderett er retten til å bestemme over sin eiendom eller tomt.

Hva regulerer forholdet mellom tomtegrenser?

Tomtegrensen har betydning for rettsforholdet mellom naboer. Det er naboloven som kommer til anvendelse i en nabokonflikt. Naboloven kalles også for grannelova.

Naboloven er en av flere lover som regulerer naboforhold. Spørsmål om gjerder reguleres av Lov om grannegjerde, også kalt for gjerdeloven, mens Plan- og bygningsloven gjelder for planlegging av arealbruk og byggevirksomhet.

Dersom naboens handlemåte strider mot reglene i naboloven, gjerdeloven eller plan- og bygningsloven, kan du ha en rett til å kreve endringer.

Hvordan finner jeg ut hvor tomtegrensen går?

Hvor tomtegrensen går må man finne svar på i kilder som kart, grensemerker og andre relevante dokumenter. De lovene som er relevante for tomtegrensen regulerer hvordan tomtegrenser skal måles opp og tinglyses. Her er tinglysingsloven og matrikkelloven de mest sentrale lovene.

Den vanligste måten å markere en tomtegrense på er ved bruk av grensemerke i aluminium. De fleste kjenner igjen en stang med rund topp som står i hvert hjørne av tomta.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Norgeskart eller seeiendom.no kan man se grensene for en eiendom.

Det finnes fem forskjellige matrikkelenhetstyper: Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom, jordsameie og eierseksjon.

Det er matrikkelloven som bestemmer hvordan man oppretter, endrer, slår sammen eller opphever de fire første matrikkelenhetstypene, mens eierseksjoner reguleres av eierseksjonsloven.

Hva kan jeg gjøre hvis tomtegrensen er feil?

Hvis du mener tomtegrensen er feil må du kontakte kommunen eiendommen ligger i. Kommunen har ansvaret for å veilede eierne, samt utføre oppmåling av eiendommen for å fastsette tomtegrensen.

Det er også viktig å sikre dokumentasjon på hva man mener er riktig grense. Dette kan være kart, private avtaler eller tinglyste avtaler fra Kartverket eller Statsarkivene.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om tomtegrense?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem at du klager på tomtegrense.

Hva gjør jeg hvis naboen er uenig om hvor tomtegrensen går?

Mange tror gjerder og steiner definerer tomtegrensene, men det er ofte feil. Gjerder og steiner er som regel plassert der det er mest praktisk, ikke der grensene går. Dette kan skape problemer for nye eiere og føre til nabokonflikter om hekk, gjerde og trær

Tvister om tomtegrense kan fremmes for de ordinære domstolene tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Det er også mulig å fremme saken for jordskifteretten.

Hva er hevd?

Hevd er en rett til å bruke eller få eiendomsretten til ting eller eiendom som tilhører en annen. Ved hevd kan en for eksempel ha rett til vei over en annens eiendom eller rett til båtplass på en annens grunn. Du kan kreve hevd hvis du i god tro har brukt en annens ting eller eiendom over lang tid som om den var din egen.

For eksempel kan hevd være en muntlig avtale med en som er død om bruk av vei gjennom naboens tomt. Siden avtaleparten er død blir dette vanskelig å bevise, men hevd kan likevel gi deg rett til å kjøre på veien fordi du kan bevise at du har gjort dette i lang tid.

Hevd reguleres i Norge av hevdslova.

Trenger jeg advokat?

Lovverket i tvister om tomtegrense kan være vanskelig å tolke. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med.

Hvis du ikke blir enig med naboen om hvor tomtegrensen går, så bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om støy. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på nabokonflikter om tomtegrense.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20