Naboloven graving

Naboloven regulerer tvister om graving hos naboen. Dine utgifter til advokat i en nabokonflikt kan bli dekket under forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om graving?

Det er naboloven som regulerer tvister om graving. Naboloven kalles også for grannelova.

For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at gravingen er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. I tvister om graving er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg.

Hva er urimelig graving?

Det er rimelig at naboen ønsker ny fiberkabel med bredbånd inn i huset, men det er urimelig at han graver opp din tomt for at kabelen skal komme frem til husveggen.

Hva er unødvendig graving?

Det er nødvendig at naboen må grave for å drenere boligen, men det er unødvendig at gravemaskinen kjører gjennom hagen din for å komme frem.

Hvilke regler gjelder for graving?

Naboen er pålagt etter naboloven å varsle om at han skal sette i gang med graving som kan føre til skade eller ulempe for naboen. Det er heller ikke lov for naboen å sette i gang med graving uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, steinsprut og lignende for naboeiendommen.

Hva er tålegrense?

Det går alltid en grense for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboen. Dette kalles ofte for «tålegrense». Når denne grensen er overskredet beror på en skjønnsmessig vurdering som i enkelte tilfeller må avgjøres i retten.

Kan jeg stanse graving før naboen får begynt?

Ja. I visse tilfeller kan naboens graving være til så stor ulempe at det må stanses før det er begynt for å hindre uopprettelig skade på din eiendom. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser arbeidet, eller at naboen gjennomfører arbeidet på en annen måte som ikke er til skade eller ulempe for deg.

I slike tilfeller er det fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Kan naboen grave på min tomt?

Nei. I utgangspunktet er det ikke tillatt for naboen å grave på din tomt ut ditt samtykke.

Hva kan jeg gjøre hvis naboens graving er ulovlig?

Ifølge naboloven kan du kreve retting og erstatning hvis naboens aktiviteter er ulovlige.

Hva er retting?

Det betyr at ulovlige aktiviteter skal stoppe opp og rettes. Retting kan i denne sammenheng bety at gravingen gjennomføres på en annen måte, slik at ulempene opphører for deg.

Hva er erstatning?

Hvis skaden eller ulempen ikke blir rettet, kan du kreve erstatning. For å få erstatning må du bli påført et økonomisk tap som en følge av naboens graving. Et slikt tap er for eksempel utgifter til å reparere skader i grunnmuren din som er forårsaket av gravearbeidet.

Erstatning for brudd på naboloven krever at du kan vise at det er årsakssammenheng mellom skaden og naboens graving. Dette er et objektivt erstatningsansvar. Det betyr at naboen må betale erstatning uavhengig av om naboen er skyldig eller ikke.

Bør jeg varsle naboen om graving?

Ja. Et nabovarsel er positivt fordi det viser at du tar hensyn til naboen ved å informere om hva som vil skje. De fleste naboer tolererer graving så lenge ulempene ikke er for store, og de vet om arbeidet på forhånd.

Det er viktig å vite at du ikke kan grave så mye du vil bare fordi du sender nabovarsel. Du er fortsatt nødt til å forholde deg til lover og regler.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om graving?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem at du klager på graving. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Trenger jeg advokat?

Hva som er urimelig eller unødvendig til ulempe for deg kan være vanskelig å vurdere. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om graving. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på nabokonflikter.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20