Naboloven støy

Naboloven regulerer tvister om støy. Hvis støy fra naboen er unødvendig eller urimelig så har du rett til å protestere. Dine utgifter til advokat i en nabokonflikt kan bli dekket under forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om støy?

Det er naboloven som regulerer tvister om støy. Naboloven kalles også for grannelova.

For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at støyen er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. I tvister om støy fra naboen er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg.

Hva er urimelig støy?

Det er rimelig at naboen pusser opp, men det er en urimelig ulempe for deg at han pusser opp og lager støy til over midnatt.

Hva er unødvendig støy?

Det er nødvendig at naboen som er profesjonell musiker øver på gitar, men det er en unødvendig ulempe hvis han øver i hagen i stedet for på loftet.

Unødvendig støy er rett og slett støy naboen kan velge å skjerme deg for.

Hvor går grensen for støy fra naboen?

Hvor mye støy du bør tåle kommer i mange tilfeller an på hvor du bor. Hvis du bor i et villastrøk vil det for eksempel være andre typer støy enn i en blokkleilighet. I et villastrøk vil lyden av kant- og gressklippere være normalt, mens i byen vil støy fra naboleilighetene være en del av bybildet.

Jo mer uvanlig problemet er, desto enklere er det å nå frem. Det er høyere terskel for å klage hvis du har valgt å bosette deg ved siden av en nattklubb enn hvis naboen i villastrøket ditt har diskotek for sine venner hver helg.

Nabostøy beror derfor på en skjønnsmessig vurdering som i enkelte tilfeller må avgjøres i retten.

Finnes det flere lover mot støy?

Det er normalt at borettslag og sameier har egne regler for støy som beboerne må forholde seg til. Her er det normalt borettslagsloven, sameieloven og eierseksjonsloven som gjelder.

Borettslagets ordensregler er ofte mer konkrete enn naboloven, og gjør det enklere å klage på naboen hvis han eller hun bryter reglene.

En annen lov som regulerer støy er Lov om helligdager og helligdagsfred.

Den slår fast at «på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.».

Denne loven gjelder ikke bare naboer, men også for bygg- og anleggsarbeid.

Hva er en støyforskrift?

Forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig myndighet – stat eller kommune. For eksempel har Oslo en egen støyforskrift som har som mål å beskytte mot støy som kan medføre fare for helseskade.

Bør jeg varsle naboen om støy?

Ja. Et nabovarsel er positivt fordi det viser at du tar hensyn til naboen ved å informere om hva som vil skje. De fleste naboer tolererer nabostøy så lenge de vet om støyen på forhånd.

Du er også pålagt etter naboloven å varsle om at du skal sette i gang med for eksempel graving, bygging eller industrivirksomhet som kan føre til skade eller ulempe for naboen.

Det er viktig å vite at du ikke kan bråke så mye du vil bare fordi du sender nabovarsel. Du er fortsatt nødt til å forholde deg til lover og regler.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om støy?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem at du klager på nabostøy. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter om støy.

Kan jeg kreve retting av støy i en nabokonflikt?

Ja. Naboloven gir deg rett til å kreve retting. Hvis støy fra naboen er over tålegrensen kan du kreve at det for eksempel settes opp støyskjerm eller at støyen begrenses til visse perioder av døgnet.

Dette beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for den som skaper støy opp mot ulempene for naboen. Noen ganger må denne vurderingen avgjøres i retten.

Kan jeg få erstatning for støy i en nabokonflikt?

Ja. Det vil være mulig å kreve erstatning for støy hvis støyen fra naboen er ulovlig, men dette forutsetter at du har lidt et økonomisk tap. Dette kan være vanskelig å bevise, og må derfor ofte vurderes og avgjøres i retten.

Trenger jeg advokat?

Hva som er urimelig eller unødvendig til ulempe for deg kan være vanskelig å vurdere. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om støy. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på nabokonflikter.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20