Reklamasjon bolig

Reklamasjon er en melding som kjøper sender til selger om at det foreligger feil eller mangler ved boligen, og at det kan bli aktuelt å rette et krav mot selger. Det er viktig å kjenne til hvordan man reklamerer og hvilke frister som gjelder etter et boligkjøp.

Kontakt oss

Hva er reklamasjon?

Reklamasjon bolig! Reklamasjon er en melding som kjøper sender til selger om at det foreligger feil eller mangel ved boligen. En reklamasjon innebærer i praksis å melde fra om at det foreligger feil og mangler ved boligen, og at det kan bli aktuelt å rette et krav mot selger.

Hva er en mangel hvis du har kjøpt eller solgt bolig?

En feil eller mangel ved bolig foreligger når boligen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Utgangspunktet er hva som står i avtalen. Er det opplyst i avtalen eller i prospektet at boligen skal ha visse egenskaper som det viser seg at den ikke har, så foreligger det normalt en mangel.

Se listen over typiske feil og mangler ved boligkjøp her.

Hvordan fremmes en reklamasjon?

En reklamasjon må meldes skriftlig til selger. Dette kan gjøres på SMS, e-post eller via post. Reklamasjon bør skje så fort som mulig etter at du oppdager feilen eller mangelen.

Hva må en reklamasjon inneholde?

Det skilles mellom nøytral og spesifisert reklamasjon.

 1. En nøytral reklamasjon må opplyse hva som er feil og at selger holdes ansvarlig for denne feilen.
 2. En spesifisert reklamasjon er mer detaljert. Den inneholder hva som er feil, men også en oversikt over hvilke misligholdsbeføyelser man krever. Her kan man utdype årsaken og omfanget av mangelen, samt hva den vil koste å utbedre.

Hva er det vanlig å reklamere på etter boligkjøp?

Eksempler på reklamasjoner etter boligkjøp kan være skadedyr, arealavvik, mugg, sopp og råteskader.

Vi kan dele inn feil og mangler i tre kategorier:

1. Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig
2. Feil og mangler ved ombygging av bolig
3. Feil og mangler ved oppføring av bolig

Eksempler på feil og mangler ved kjøp og salg av bolig:

 • Det oppstår vannlekkasjer fra rør i boligen
 • Boligen har mindre areal enn oppgitt
 • Det er dreneringsproblemer rundt boligen

Tvister om mangler ved kjøp og salg av bolig reguleres av Lov om avhending av fast eigedom, også kalt avhendingsloven eller avhendingslova.

Eksempler på feil og mangler ved ombygging av bolig:

 • Det er fukt i boligen
 • Det er feil på elektrisk anlegg i boligen
 • Det lukter vondt i boligen
 • Panelet er lagt feil og det har oppstått følgeskader i boligen

Tvister om feil og mangler ved ombygging av bolig reguleres ofte av Lov om håndverkertjenester, også kalt for håndverkertjenesteloven. Du kan lese mer om tvist om håndverketjenester her.

Eksempler på feil og mangler ved oppføring av bolig

 • Huset er feilkonstruert
 • Det er sprekker i fliser på badet
 • Det er feil helling mot sluk på badet
 • Det er feil på ventilasjonsanlegget i boligen

Tvister om feil og mangler ved oppføring av ny bolig reguleres av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, også kalt bustadoppføringslova.

Hva kan jeg kreve ved reklamasjon?

Som kjøper har du flere muligheter overfor selger i en tvist om feil og mangler ved bolig.

 • Holde tilbake kjøpesummen. Du kan holde tilbake beløpet det vil koste å utbedre mangelen.
 • Kreve retting. Selger må for egen regning rette opp i mangelen innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.
 • Kreve prisavslag. Du har rett til å kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene du har ved å få mangelen rettet.
 • Si opp avtalen. Dersom mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten.
 • Kreve erstatning. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du er påført som en følge av mangelen. Denne erstatningen kommer i tillegg til retting, prisavslag eller oppsigelse av avtalen.

Hvordan går jeg frem for å klage på feil eller mangler ved bolig?

Her er noen gode råd om hvordan du klager på feil og mangler i praksis:

Ta kontakt med selger

Hvis du oppdager feil eller mangler bør du ta kontakt med selger eller selgers forsikringsselskap for å klage på forholdene du har oppdaget. Dette bør skje skriftlig. Du kan laste ned klagebrev fra Forbrukerrådet her.

Reklamer innen rimelig tid

Hovedregelen er at du må reklamere innen «rimelig tid» etter at mangelen er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Ta tak i saken med en gang

Det er viktig at du ikke forholder deg passiv i en potensiell tvist om feil og mangler ved bolig. Hvis du oppdager en feil bør du ta tak i problemet med en gang. Det er uklokt å vente for å samle opp en liste med feil og mangler som du skal ta tak i senere. I så fall kan viktige reklamasjonsfrister ha utløpt, og dine muligheter for å få erstatning eller prisavslag kan falle bort.

Ta kontakt med takstmann

En takstmann er viktig for å kunne vurdere feil og mangler ved boligen. Det er derfor viktig å velge en uavhengig takstmann i slike tvister. Det er også viktig å velge en takstmann som har kompetanse til å vurdere feilen eller mangelen du har oppdaget i boligen.

Hva er en reklamasjonsfrist?

Det er viktig å reklamere innen gitte frister for å kunne forfølge et krav mot selger i en tvist om feil og mangler etter boligkjøp.

Det skilles mellom to typer reklamasjonsfrister:

 1. Absolutt reklamasjonsfrist. Denne varer i fem år, og starter å løpe fra du overtar boligen. Du kan ikke reklamere etter at reklamasjonsfristen har gått ut.
 2. Relativ reklamasjonsfrist. Den relative reklamasjonsfristen begynner å løpe når kjøper oppdager en feil eller mangel, eller når kjøper burde oppdaget feilen eller mangelen.

Dersom du ikke reklamerer i tide kan du risikere å miste kravet mot selger – uansett om du har en god sak. Det er vesentlig at kjøper gir selger beskjed om feilen eller mangelen innen rimelig tid.

«Rimelig tid» er i praksis to til tre måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Det beste er uansett å reklamere så fort som mulig etter at du har oppdaget mangelen eller funnet tegn på det som kan være en mangel.

Trenger jeg advokat i en tvist om feil og mangler ved bolig?

Ja. Tvister om feil og mangler ved bolig preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon. Det er også vanskelig å vite hvilke lover og regler som kommer til anvendelse. Du bør derfor ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en tvist om feil og mangler ved bolig vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter ved en eiendomstvist. Du må selv dekke en egenandel under forsikringen. Advokaten tar da dialogen videre med forsikringsselskapet for deg.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i saker om reklamasjon i forbindelse med feil og mangler ved bolig. Våre advokater er eksperter på eiendomstvister, og har lang erfaring.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter med feil og mangler ved bolig på blant annet følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om eiendomstvister. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20