Erstatning for vibrasjonsskade

Du kan ha krav på erstatning for yrkesskade hvis du er påført vibrasjonsskade på jobb. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner.

Kontakt oss

Hva er en vibrasjonsskade?

Vibrasjoner kan føre til skade på nerver, dysfunksjon i blodkar, samt smerter i muskel- eller skjelettsystemet. De som arbeider med vibrerende utstyr og verktøy er spesielt utsatt for vibrasjonsskader.

Hvor er det vibrasjonsskader skjer?

Vibrerende verktøy brukes blant annet i bygg- og anlegg, gruve- og dagbruddindustrien, jord- og skogbruk, i produksjonsbedrifter, i servicenæringer og i varehandel.

Vibrerende verktøy kan være slipemaskiner, boremaskiner, pressluftverktøy, bankehammere og lignende.

Er vibrasjonsskader vanlig i arbeidslivet?

Ja. Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppga i 2016 nær åtte prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 200.000 yrkesaktive.

Ny forskning viser at kvinner kan være mer utsatt for vibrasjonsskader enn menn fordi mange verktøy er mer tilpasset menns størrelse og muskelstyrke.

HAVS står for hånd-arm vibrasjonssyndrom, og er en fellesbetegnelse på vevskade eller dysfunksjon i kar, nerve eller muskel- skjelettsystemet som er forårsaket av vibrerende verktøy. HAVS kalles også for Raynaud’s vasospastiske sykdom.

Sykdommen viser seg normalt først ved at man får anfall med hvite fingre. Raynauds vasospastiske sykdom, artrose, periartrose, epicondylose og synoviose i slimpose eller seneskjede blir som regel oppfattet som sykdom fremkalt av vibrerende verktøy.

Hvordan kan man forebygge vibrasjonsskader?

Ifølge Arbeidstilsynet har arbeidsgiver plikt til å kartlegge hva slags arbeidsutstyr som gir vibrasjoner, og vurdere arbeidstagerens risiko for skade. Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å beskytte sine medarbeidere mot vibrasjonsskade.

Se blant annet forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, tredje del, kap. 14 «Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner».

Arbetsmiljöverket i Sverige har laget en vibrasjonskalkulator for å beregne helseskadelige konsekvenser av vibrasjonseksponering.

Finnes det en invaliditetstabell for vibrasjonsskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en vibrasjonsskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Omfanget av den medisinske invaliditeten ved vibrasjonsskade avhenger blant annet av hvor omfattende symptomene er og om de gjelder flere fingre, om det gjelder en eller begge hender, en eller begge armer.

Alvorlighetsgraden vurderes som oftest ut fra «Stockholm Workshop Scales», noe også NAV legger til grunn for sine vurderinger. I Stockholm Workshop Scales er det to skalaer som angir alvorlighetsgrad, én med vasospastisk gradering og én med nevrologisk gradering.

Vasospastisk gradering:

0: ingen utfall
1: Mild – enkelte anfall på få fingerspisser
2: Moderat – Enkelte anfall som omfatter ytter- og mellomledd på en eller flere fingre
3: Alvorlig – Mange anfall som omfatter det hele av de fleste fingre
4: Meget alvorlig – som stadium 3 og i tillegg tynnere hud på fingerspissene

Nevrologisk gradering:

0: normal
1: periodevis føleforstyrrelse
2: hyppig føleforstyrrelse, måler nedsatt vibrasjonssans og temperatursans
3: konstant nedsatt følelse, måler ster nedsatt vibrasjonssans, temperatursans og topunkts diskriminering

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadesituasjoner, som for eksempel etter yrkessykdom, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Har jeg krav på erstatning for vibrasjonsskade?

HAVS er godkjent som yrkessykdom, og du kan derfor ha krav på erstatning for yrkesskade.

Her kan du lese om Kolbjørn som fikk erstatning for yrkessykdom etter at han ble påført HAVS på jobb som blikkenslager.

Det er imidlertid ikke gitt at du får erstatning selv om du er påført vibrasjonskader. Mange vibrasjonsskader kategoriseres nemlig som belastningslidelser. Disse gir ikke krav på erstatning.

I praksis er det kun vibrasjonsskader i armer og hender som godkjennes som yrkessykdom, og normalt bare skader fra og med skulderleddet og ned i hendene.

Vibrasjonsbetingede plager i nakke, rygg, hofte godkjennes normalt ikke som yrkessykdom. Heller ikke såkalte helkroppsvibrasjoner gir deg krav på erstatning.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for vibrasjonsskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Ménerstatning
Påførte og fremtidige merutgifter
Påført inntektstap
Fremtidig inntektstap
Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
Erstatning for skatteulempe
Oppreisningserstatning

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er vibrasjonsskade godkjent som yrkessykdom hos NAV?

Ja. Hvis vibrasjonsskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og faller inn under listesykdommene, så kan du søke NAV om å få sykdommen godkjent som yrkessykdom likestilt yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter vibrasjonsskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe, samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatning knyttet til diverse ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får vibrasjonsskade?

Ja. Vibrasjonsskade med personskade kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare om det er et forsikringsselskap som har ansvar for skaden, samt omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får vibrasjonsskade?

Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. I ulykkesforsikringssaker som skjer for eksempel i fritiden må du betale for advokat selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og hjelper klienter over hele landet etter vibrasjonsskade.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20