Erstatning for hodeskade

En hodeskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for hodeskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke eller en yrkessykdom.

Kontakt oss

Erstatning for hodeskade?

Erstatning for hodeskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner hvis du skader deg i en ulykke eller ved annen skadelig påvirkning.

Hva er en hodeskade?

En hodeskade oppstår vanligvis ved at hodet blir truffet av noe, treffer noe i omgivelsene, eller ved at hjernen blir slått mot skalleveggen.

Ved hodeskader er det av stor betydning at man snarest mulig får avklart skadens alvorlighetsgrad. Dette kan gjøres ved en klassifisering av skaden hvor man sjekker skadelidtes våkenhetsnivå (Glasgow Coma Scale), vurderer lengden på eventuelt bevissthetstap og ved CT undersøkelser alternativt ved observasjon av pasienten over tid.

Å avklare skadens alvorlighetsgrad er viktig for å avklare hastegrad og hvilket behandlingsregime som skal iverksettes.

Hva slags skader påføres ved hodeskade?

Støt og slag kan gi skader mot ansiktets bløtdeler og mot kraniet, og noen ganger blir hjernen skadet. En hodeskade kan også skje ved kraftig akselerasjon/retardasjon, slik at det oppstår skadeutløsende kontakt mellom hjernen og innsiden av skallen.

Også såkalte milde traumatiske hjerneskader kan gi betydelige og varige skader.

Hodeskade deles hovedsakelig i to skadetyper:

  • Det kan oppstå skader i bløtdelene i ansiktet, skader i kraniet/skallen og i hjernehinnene.
  • Det kan oppstå skader i selve hjernen. Skader i hjernen deles gjerne i skade av nevroner og gliaceller og overriving av små blodårer, og diffus aksonal skade, som er avriving eller strekk av nevronenes aksoner.

Skadebildet kan også omfatte alle disse skadetypene samtidig.

Hodeskade kan også oppstå ved knusningsskader, penetrerende skader, skade som følge av oksygenmangel eller trykkforandringer samt skade som følge av påvirkning av gasser eller kjemikalier med mer

Hvor er det vanlig at hodeskader skjer?

Hodeskader kan forårsakes av trafikkulykker og voldshandlinger, men er også ofte et resultat av arbeidsulykker og ikke minst sportsrelaterte aktiviteter. Mange hodeskader skjer under påvirkning av alkohol og andre rusmidler. Hodeskader oppstår også som følge av skadelig påvirkning av gasser eller kjemikalier, og vil som regel klassifiseres som yrkessykdom likestilt med yrkesskade dersom den skadelige påvirkningen skjer i arbeid.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hvilken type ulykker kan føre til hodeskade?

Eksempler på ulykker med hodeskade kan være trafikkulykker, jernbane- og trikkeulykker, flyulykker, båtulykker, arbeidsulykker, sportsskader og fritidsskader .

Kan det oppstå følgeskader av en hodeskade?

I hjernen kan det oppstå skader på blodårer som kan føre til blødninger som gradvis blir større i timene etter skaden, og som utvikler seg til såkalte hematomer. I disse tilfellene dreier det seg ofte om alvorlige hodeskader som kan nødvendiggjøre kirurgiske inngrep. Slike blødninger kan også føre til sekundærskader, altså skader på andre deler av hjernen enn den som opprinnelig ble skadet.

Diffus aksonal skade er normalt et resultat av en akselerasjons- og/eller en retardasjonsbevegelse med samtidig rotasjon av hjernen. Slike skader kan derfor oppstå selv om det ikke har vært et kontakttraume mot hodet.

Det er ikke uvanlig med psykiske og kognitive følgeskader etter en hjerneskade.

Hva er symptomene på en hodeskade?

Avhengig av hvor i hjernen skaden sitter, vil typiske symptomer på hjerneskade blant annet kunne være svimmelhet, besvimelser, feber, kvalme, oppkast, økt trettbarhet, kognitive plager (redusert hukommelse, konsentrasjon og innlæringsevne), hodepine og psykiske skader, endret oppførsel/sosial funksjon og endret personlighet.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en hodeskade?

Hvis du er blitt påført en hodeskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for hodeskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatningen kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for hodeskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en hodeskade.
Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en hodeskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er hodeskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En hodeskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom den skjer på arbeid for arbeidsgiver i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

«Godkjent yrkesskade» gjør at du blant annet kan slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut. I tillegg kan du få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for hodeskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter hodeskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20