Erstatning for skade på lever

En personskade på lever kan være en alvorlig skade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for skade på lever etter yrkesskade, trafikkskade eller fritidsulykke. Erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Kontakt oss

Hva er skade på lever?

Erstatning for skade på lever? Leveren har en rekke livsviktige funksjoner. Den er produksjonssted for proteiner og galle. I tillegg spiller den en viktig rolle for stoffskiftet i kroppen.

Leveren renser blodet ved å bryte ned avfallsstoffer, giftstoffer, alkohol og gamle blodceller. Leveren er også lagringssted for glykogen og viktige vitaminer som kroppen trenger.

Hva slags ulykker kan føre til skade på lever?

Skade på leveren kan være en alvorlig personskade, og oppstå i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

Hvilke typer skader kan føre til skade på lever?

Skader på lever skjer ofte i ulykker som involverer større gjenstander slik som kjøretøy, maskiner eller trær, og kan for eksempel skje under arbeid i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Hvis du får slagskader, støtskader, fallskader, multitraume, eksplosjonsskade eller klemskader kan det føre til skader på leveren samt andre organskader.

Kan du få skade på lever som følge av skadelig påvirkning?

Skade på lever kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av kjemikalier eller løsemidler. Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Listen over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning finner du her.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skade på lever?

Hvis du er blitt påført skade på lever er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Har jeg krav på erstatning for skade på lever?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for skade på lever.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning etter skade på lever:

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden på leveren er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad. Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for skade på lever?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en leverskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for skade på lever.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er skade på lever godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb, som for eksempel kjemikalier eller løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for skade på lever, men dette er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20