Personskade

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Personskade

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskade og personskadeerstatning. Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre personskade klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

Hva kan vi hjelpe deg med?

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt.

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom.

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt.

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Se gjerne vårt webinar om personskade og erstatning. Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader.

Alle skadelidte som henvender seg til vårt firma med alle typer personskadesaker tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre.

Erfaring er viktig i personskadesaker

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

30 års erfaring med personskadesaker

Gjennom mer enn 30 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde). Vi har stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater.

Det er vår erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv. På dette nettstedet ønsker vi å gi en oversikt over erstatningsretten, og forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål du måtte ha.

Hva er en personskade?

Trafikkskader er personskader forårsaket av bil eller annet motorisert kjøretøy, som følge av trafikkulykker eller andre skader i trafikken.

Begrepet «skade» refererer til enhver fysisk eller psykisk skade, samt funksjonshemming og død. Skadeerstatningsloven § 3-4 omfatter alt fra mindre fysisk eller psykiske skader til uførhet og dødelighet. I følge skadeserstatningsloven, hvis en personskade resulterer i offerets død, kan du være berettiget til taps erstatning for forsørger.

Personskade dekker et bredt spekter av sykdommer og skader. Det finnes flere typer personskader, inkludert trafikkulykke skader, industri ulykker, pasientskade, voldelige handlinger med voldsrelaterte traumer og skader relatert til fritidsaktiviteter. Beløpet du er kvalifisert for vil bli bestemt av en grundigere studie.

I de fleste situasjoner er det diskusjon om personskade når det gjelder å avgjøre om du er berettiget til erstatning eller ikke.

Hvem er ansvarlig for personskader?

Selv om du handlet i løpet av arbeidsforholdet ditt eller andre omstendigheter der du ikke hadde noe annet valg enn å påføre noen kroppsskade, kan du bli holdt ansvarlig for personskader (uavhengig av skyld eller uaktsomhet). Hvis du for eksempel utøver blind vold, kan du bli erstatningsansvarlig selv om Kontoret for voldsofre i noen av tilfellene tar seg av erstatningen.

I de fleste tilfeller har forsikringsselskaper og myndighetene tatt en del av byrden. Norsk pasientskadeerstatning er ansvarlig for erstatningen under disse omstendighetene. Fordi legen eller terapeuten ikke er ansvarlig hvis ting ikke går som planlagt, trenger han eller hun ikke å bekymre seg for å bli holdt ansvarlig. På lignende måte, hvis du er involvert i en bilulykke, vil forsikringsselskapet ditt være ansvarlig for å betale erstatningen.

Juridisk bistand

Hvis du har blitt skadet og er usikker på mulighetene for erstatning, bør du snakke med en advokat. Når det gjelder personskader, kan mange komplekse problemer dukke opp; 

  • Hva er dine rettigheter? 
  • Hvilke varslingsfrister må du følge? 
  • Er det en ekte årsak-virkning-sammenheng? 
  • Hvordan er fremgangsmåten for å beregne skader? 

En advokat kan hjelpe.

Det er forsikringsselskapet som er motparten i et søksmål anlagt som følge av et personskadekrav. Forsikringsselskapet vil alltid arbeide for å minimere erstatningen så mye som mulig, for å unngå å betale mer enn det som kreves. Det er vanskelig å vite hva de mener og tenker før en rettssak. Derfor er det viktig å ha en advokat som er forberedt på ulike scenarier.

Når det gjelder å måle en personskade, er det flere unike faktorer å vurdere. Dette innebærer at noen advokater, i tillegg til å spesialisere seg på erstatningsrett, har spesialisert seg på personskader.

Våre

spesialiserte advokater

spesialiserte personskade advokater thomas wangen
personskade advokat maja agnes simonsen
Thomas
Chr. Wangen

Maja Agnes Simonsen

Bestill gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon av din personskadesak. Ved den første samtale går vi gjennom sakens faktum, vurdere mulighetene for din sak og avtaler eventuell videre representasjon. Den skadelidte skal ikke bekymre seg for å få noen advokatregning på dette stadiet av saken.

1
2

Erfaring er viktig i personskadesaker

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

arbeidsgiver er konkurs
konkursbo bøker

30 års erfaring med personskadesaker

Gjennom mer enn 30 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde). Vi har stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater.

Det er vår erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv. På dette nettstedet ønsker vi å gi en oversikt over erstatningsretten, og forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål du måtte ha.

Yrkesskade og yrkessykdom

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. I 2014 ble det rapportert 24 000 arbeidsulykker til NAV. Skadelidte med personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap.

_DSC3862_seleksjon
DSC3050_seleksjon-683x1024cropped

Trafikkskade

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på skader etter en trafikkulykke nakkesleng, hodeskade, bruddskade, tverrsnittlammelser mv. Enten din trafikkskadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Pasientskadeerstatning

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.

Som hovedregel vil du også ha krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven når NPE har akseptert at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Voldsoffererstatning

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

Oppnådde resultater

Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider til enhver tid for sikre skadelidtes rettssikkerhet. Det er vårt mål å sikre våre klienter riktig erstatning. Vi oppnår gode resultater gjennom forhandling og rettslig prosess.

Legg igjen din beskjed her

Våre åpningstider er hverdager mellom 08.00-16.00 og i åpningstiden kontakter vi deg i løpet av en time