Personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & co bistår skadelidte fra hele Norge overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning mv.
Vi ivaretar din personskade erstatningssak og sikrer at du oppnår best mulig erstatning etter personskade.

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & co bistår skadelidte fra hele Norge overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning mv.
Vi ivaretar din personskade erstatningssak og sikrer at du oppnår best mulig erstatning etter personskade.

Personskade

Med personskade menes skader påført mennesker ved ulykker eller på annen måte. Dersom du er påført en personskade har du i mange tilfeller krav på personskadeerstatning for det tapet du påføres. Ved tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil du normalt ha krav på erstatning.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider for at du skal få en fullverdig erstatning for din personskade. Til enhver tid har vi stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater. Vi har lang og bred erfaring, og representerer skadelidte fra hele landet. Gjennom mer enn 25 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde).

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Våre advokater representerer skadelidte i følgende type personskadesaker:

Forutsatt at vilkårene for erstatning er oppfylt kan du ha krav på personskadeerstatning for ditt økonomiske tap. Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i trafikkskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Adseo Halvosern10980

Thomas Christian Wangen
står klar til å hjelpe deg

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Din personskadesak - forsikring, varighet og erstatning

Som skadelidte må du forholde deg til det ansvarlige forsikringsselskap, offentlige myndigheter samt eget forsikringsselskap. Da en personskade som regel pågår over flere år, legger advokaten en plan for saken. Selv om en hver sak behandles separat, er det en generell gang i en personskadesak.

Hvor lenge kan en personskadesak vare?

En alminnelig personskadesak varer i 3 – 5 år. Innledningsvis innhentes det journaler fra alle instanser, slik at advokaten kan kartlegge og få et bilde av personskaden. Da legene har taushetsplikt må advokaten få en fullmakt fra skadelidte for å innhente medisinske opplysninger. Advokaten er også underlagt taushetsplikt. Det samme gjøres av forsikringselskapet, og de ber derfor i denne sammenheng skadelidte om å fylle ut en fullmakt for dem også.

Det vil løpende tas en vurdering av det økonomiske kravet til skadelidte. Advokaten vil så fremme dette kravet overfor forsikringsselskapet, på vegne av sin klient.

Når skadelidtes plager og smerter har stabilisert seg sendes han eller hun til en undersøkelse av en spesialist. Dette er en viktig del av saken, og det må minst ha gått to år fra skadehendelsen. Bakgrunnen for det er at skadene skal ha stabilisert seg slik at det er liten sannsynlighet for forbedring. Ventetiden hos spesialister er også lang, og å vente i opptil ett år er ikke uvanlig.

Etter mottagelse av erklæring fra spesialist og løpende dekning av økonomisk tap går saken mot en avslutning. Dersom det lykkes å komme til en enighet om det endelige erstatningskravet vil saken avsluttes. Dersom dette ikke lar seg gjøre må søksmål vurderes.

Hva kan du få erstatning for?

Legg igjen din beskjed her

Våre åpningstider er hverdager mellom 08.00-16.00 og i åpningstiden kontakter vi deg i løpet av en time

Aktuelle saker

Erstatningsregler

I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok dem som er rammet av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Vårt mål for disse klientene er at de får en erstatning som i størst mulig …

Gangen i personskadesak

Fra tid til annen forekommer det at en skadelidt som er påført en pasientskade dør før saken er endelig oppgjort, enten som følge av pasientskaden eller av andre helsemessige årsaker. Hvorvidt de etterlattes krav på oppreisning for den avdødes pasientskade er
i behold, beror på om det var pasientskaden …

Hvilke tap kan kreves erstattet?

Regjeringen har fra den 1. mars 2018 vedtatt å innføre nye regler om erstatning til barn etter trafikkulykker, pasientskade, yrkesskade og andre ulykkeshendelser. De nye reglene bidrar til å styrke barns erstatningsrettslige vern betraktelig. Barn som blir skadet etter denne datoen vil kunne få en enklere hverdag som følge …