Personskade fra A til Å

Her er en ordbok om personskade fra A til Å. På denne listen vil du finne enkle forklaringer på begreper om personskade og erstatning.

Kontakt oss

A

AAP/Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger, også kalt AAP, er en ytelse fra NAV som skal sikre arbeidstakere inntekt i perioder man er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade og har behov for hjelp for å komme seg i arbeid igjen.

Ansvarsgrunnlag

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag for at noen skal ha et erstatningsansvar. Et ansvarsgrunnlag kan være at noen har opptrådt uaktsomt og dermed har skyld i skaden. Andre ansvarsgrunnlag kan være uavhengige av noens skyld. Det kaller vi gjerne et objektivt erstatningsansvar. Dette gjelder for eksempel i bilansvarssaker og yrkesskadesaker.

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvar er arbeidsgivers ansvar for sine ansattes erstatningsbetingende handlinger. Dette gjelder både i privat sektor og i det offentlige, slik som stat, kommune eller fylkeskommune. Arbeidsgiveransvaret er objektivt og lovfestet i skadeserstatningsloven § 2-1.

Arbeidsulykke

En arbeidsulykke defineres som en plutselig eller uventet ytre hendelse som skadelidte har vært utsatt for under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Også en tidsbegrenset belastning som er uvanlig i forhold til det normale arbeidet kan anses å være en arbeidsulykke.

Amputasjon

Amputasjon er fjerning av en kroppsdel.

Armskade

En armskade er en skade i armen som kan omfatte muskler, sener, leddbånd eller benstruktur.

Arr

Arr er fast bindevev som oppstår som følge av en skade i vev. Huden i et arr er svakere og mindre elastisk enn normal hud. Arr kan gi en medisinsk invaliditet alene eller også legges sammen med andre skader til en større medisinsk invaliditet.

Astma

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene. Astma kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av giftstoffer, kjemiske stoffer, gasser, røyk, støv eller lignende.

B

Barns ansvar

Hvis barn påfører skade på andre personer eller andres eiendom, kan du som forelder eller barnet selv bli holdt økonomisk ansvarlig. Barns ansvar reguleres av skadeserstatningsloven § 1-1 og foreldrenes ansvar av § 1-2

Bekkenskade

Bekkenet består av korsbenet og to hofteben. Bekkenet beskytter muskler og vev, urin- og kjønnsorganer, endetarm samt de indre bekkenorganene. Bekkenskade er som regel en bruddskade eller kompresjonsskade som også kan føre til skader på indre organer.

Bilansvar

Begrepet bilansvar betyr at alle motorvogner har et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt. Det innebærer at den som har vært utsatt for en trafikkulykke der motorvogn er involvert kan kreve erstatning for personskade eller skade på ting fra ansvarlig motorvogns forsikringsselskap, uavhengig av om føreren av motorvognen kan bebreides for skaden eller ikke.

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven regulerer blant annet erstatningsansvaret etter at en motorvogn har forårsaket en skade . Etter bilansvarsloven plikter eiere av alle registrerte motorvogner å ha en ansvarsforsikring. Denne skal dekke skader på person, på andre kjøretøy, gjenstander og bygninger.

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal bistå fornærmede og etterlatte med å ivareta deres interesser i forbindelse med straffesak mot skadevolder eller gjerningsperson. Bistanden kan omfatte erstatningskrav.

Bløtdelsskade

En bløtdelsskade er skade på muskler, sener, leddbånd eller leddkapsler som følge av et akutt traume eller belastning over tid.

Brannskade

En brannskade skjer når huden, slimhinner og/eller dypereliggende vev blir utsatt for stråling eller sterk varme, slik at hudcellene skades eller dør.

Bruddskade

Bruddskader, eller frakturer kan være åpne eller lukkede brudd, brist eller knusningsskader av knokler, bein eller ledd. Dette kan forårsake sterke smerter og betydelig funksjonsnedsettelse.

Båtulykke

En båtulykke er en ulykke der båt påfører personskade eller død, eller skader på ting.
Det kreves at den ansvarlige har utvist uaktsomhet for at erstatning for tap kan kreves.

C

CRPS

CRPS er forkortelsen for komplekst regionalt smertesyndrom (Complex Regional Pain Syndrome). CRPS ble tidligere kalt reflexdystrofi. CRPS er som regel en følgetilstand etter en akutt skade. Tilstanden oppleves som svært smertefull og kan gi en høy varig medisinsk invaliditetsgrad

E

Eksplosjonsskade

En eksplosjon skjer i løpet av kort tid og skyldes kjemisk drevne reaksjoner, som oftest en forbrenningsreaksjon. En eksplosjon kan føre til omfattende personskade.

Erstatning

Erstatning er en godtgjørelse i form av penger som skal kompensere for skade eller tap man er blitt påført. Erstatningen skal som hovedregel sette skadelidte tilbake i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde skjedd.

Erstatningsvilkår

Erstatningsvilkår er de vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap og det må konstateres årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og det økonomiske tapet.

Etseskade

En etseskade oppstår når etsende stoffer, slik som lut, syre eller løsemidler kommer i kontakt med hud, øyne, svelg eller luftveier.

F

Faktisk årsakssammenheng

Faktisk årsakssammenheng betyr at det konstateres årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen eller unnlatelsen og skaden/tapet. Skaden ville med andre ord ikke inntruffet om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte.

Fallulykke

En fallulykke er et fall på bakken, fra stige, stillas eller andre høyder. Et fall kan gi betydelige personskader.

Finansklagenemnda

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjeorgan som behandler tvister som oppstår mellom finansforetak som f.eks. et forsikringsselskap, og deres kunder. Nemnda har som mål å løse konflikter utenfor domstolene.

Forsikringsoppgjør

Et forsikringsoppgjør er det økonomiske oppgjøret i en forsikringssak der ansvarlig forsikringsselskap betaler erstatning for en skade eller et tap.

Forsørgertap

Når en person dør kan de etterlatte som avdøde faktisk forsørget ha krav på forsørgertapserstatning så fremt det foreligger et ansvarsgrunnlag. Se skadeserstatningslovens § 3-4.

Framtidig inntektstap

Erstatning for fremtidig inntektstap skal kompensere for tap av inntekter frem i tid på grunn av tapt arbeidsevne etter en personskade. Erstatningen skal kompensere for tapet av inntekter som skadelidte med sannsynlighetsovervekt ville hatt i arbeidslivet dersom ulykken ikke hadde skjedd.

Fritidsulykke

En fritidsulykke er en ulykke som skjer i fritiden i motsetning til i arbeid. Skader i fritiden dekkes normalt kun av ulykkesforsikringer med mindre man har krav på erstatning under bilansvaret eller annen ansvarsforsikring hos skadevolder.

Full erstatning

Full erstatning betyr at skadelidte skal settes i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Retten til full erstatning følger av skadeserstatningsloven § 3-1. Full erstatning er imidlertid i erstatningsretten et juridisk og ikke et økonomisk begrep, og inneholder begrensninger i forhold til det man kan oppfatte som full økonomisk erstatning.

G

Gjenopptak

Gjenopptak av en erstatningssak innebærer at en erstatningssak som er avsluttet blir behandlet på nytt. Den nye behandlingen kan resultere i ytterligere utbetaling av erstatning.

Godkjent yrkesskade i NAV

Når en arbeidsulykke skjer må du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis yrkesskaden blir godkjent som yrkesskade av NAV får du fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», og du kan ha krav på ménerstatning dersom din skadeutløste varige medisinske invaliditet er på 15 % eller mer.

Grunnstønad

Dersom du har ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser kan du av NAV kreve å få dekket de nødvendige ekstrautgiftene som friske personer ikke har, og som du ikke hadde før du ble skadet. Dette kalles for grunnstønad.

H

Hjerneskade/hodeskade

En hjerneskade/hodeskade er en skade i hjernen som skyldes ulykke eller sykdom. Ved ulykker oppstår en hjerneskade/hodeskade vanligvis ved slag mot hodet med eller uten brudd på skallen og/eller ved at hjernen blir slått mot skalleveggen ved akselerasjon eller retardasjon. Man kan også få hjerneskade etter oksygenmangel og etter trykkforandringer.

Hukommelsesproblemer

Redusert hukommelse kan være en av flere symptomer etter en hjerne-/hodeskade. Hukommelsesproblemer kan arte seg ulikt fra person til person og avhengig av hva som er årsaken til hukommelsesproblemene.

Helseklage

Helseklage er et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som behandler klager mot ulike helseinstanser i Norge. Helseklage er sekretariat for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Apotekklagenemnda og Statens helsepersonellnemnd. Helseklage er lokalisert i Bergen.

Hørselsskade

En hørselsskade er en skade som har ført til nedsatt hørsel eller fullstendig tap av hørsel på ett eller begge ører som følge av kortvarig svært høy lyd eller langvarig eksponering for støy, eller som følge av trykkbølger. Hørselsskader kan også oppstå ved slag eller traumer mot hodet.

Infeksjon

Dersom du blir smittet av virus, parasitter, bakterier eller andre microber kan du få en infeksjon. Blir du smittet på arbeid kan du ha krav på erstatning fra NAV og under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Invaliditetstabellen

Invaliditetstabellen er en oversikt over skader og sykdommer som normalt oppstår etter yrkesskader. Tabellen er utgangspunktet for vurderingen av skadelidtes varige medisinske invaliditetsgrad (vmi), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en personskade. Invaliditetstabellen er inntatt i en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men invaliditetstabellen brukes også i andre skadetilfeller enn yrkesskader. I pasientskadesaker gjelder egen særskilt invaliditetstabell.

Juridisk bistand

De fleste har behov for juridisk bistand i personskadeerstatningssaker mot forsikringsselskapene. Dine utgifter til juridisk bistand/advokat i personskadeerstatningssaker dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskap dersom skaden skjedde på jobb eller i trafikken.

Du kan også ha en rettshjelpsforsikring i dine forsikringsordninger som kan komme til anvendelse når du trenger juridisk bistand.

K

Klemskade

En klemskade kan oppstå når en kroppsdel klemmes sammen i en ulykke. En klemskade kan føre til skader på muskulatur, vev, nerver, ben og indre organer.

Kneskade

En kneskade kan medføre skader på ben, brusk, menisk, leddhinne, leddbånd, slimposer, sener og muskler i kneet.

Kognitiv skade

Redusert kognitiv funksjon kan skyldes traumer mot hodet, sykdom eller forgiftninger. En kognitiv skade kalles også ofte for kognitiv svikt eller redusert kognitiv funksjon. Symptomer på kognitiv skade kan være redusert mental kapasitet og trettbarhet, hukommelsesvansker, vansker med å tolke sanseinntrykk, oppmerksomhetsvansker, vansker med å regulere adferd og følelser, redusert tempo, reduserte problemløsningsevner og logiske evner samt språkproblemer.

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan som behandler søknader fra voldsofre om erstatning. Kontoret for voldsoffererstatning behandler også saker om regress mot skadevolder.

L

Lammelser

Hvis du har lammelser betyr det at du har nedsatt kraft i muskulatur med hel eller delvis opphevet nervekontroll over en muskel eller muskelgruppe. Lammelser kan skyldes skade eller sykdom.

Loss of license

Ansatte som jobber i skipsfarten, offshore i oljebransjen eller i luftfarten må oppfylle krav til god helse gjennom en gyldig helseattest. Oppfyller man av en eller annen grunn ikke lenger helsekravene og derfor mister helseattesten, mister man også jobben. «Loss of License» er en forsikring som gir erstatning for fremtidig inntektstap som følge av tap av helseattesten. I saker der helseattesten tapes på grunn av en yrkesskade vil Loss of License oppgjøret bli samordnet med yrkesskadeforsikringsoppgjøret.

Løsemiddelskade

Løsemiddelskade er en skade av hjerne, nerver, lever eller nyrer på grunn av eksponering av løsemidler. Betegnelsen brukes ofte om kronisk toksisk encefalopati forårsaket av langvarig innånding av organiske løsemidler på jobb. Løsemiddelskade kan gi deg krav på erstatning.

Lungeskade

En lungeskade er en «mekanisk» påført skade på lungene, som for eksempel punktert lunge som følge av slag mot brystkassen, eller et resultat av sykdom på grunn av skadelig eksponering mot giftstoffer, kjemiske stoffer, gasser, røyk, støv eller lignende. Lungeskade/sykdom som er påført på jobb, eller som skyldes jobb vil kunne være en yrkesskade eller yrkessykdom som gir krav på erstatning.

M

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse og skal gi deg erstatning for at du ikke lenger kan leve et normalt liv slik du gjorde før skaden. Dette skiller ménerstatning (og oppreisningserstatning) fra andre erstatningstyper, som skal erstatte et konkret økonomisk tap.

Ménerstatning utmåles med utgangspunkt i graden av varig medisinsk invaliditet (vmi) etter invaliditetstabellen og skadelidtes statistisk antall gjenværende leveår. Ménerstatning utbetales for vmi på 15% eller mer.

Multitraume

Multitraume benyttes gjerne som betegnelse på skader etter alvorlige ulykker der skadelidte har skader på flere organer og/eller kroppsdeler. Multitraumer kan være kompliserte å behandle og kan være livstruende. Multitraumer oppstår som oftest i trafikkulykker (ca 50%), men også i arbeidsulykker og fritidsulykker.

N

Nakkeskade

En nakkeskade kan blant annet være en bruddskade, en nervevevsskade, en bløtdelsskade eller kombinasjoner av disse.

NAV

NAV er den statlige Arbeids- og velferdsetaten. NAV har mange ulike oppgaver, og utbetaler blant annet sykepenger, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, uførepensjon og alderspensjon. NAV utbetaler også ménerstatning etter yrkesskader.

Nerveskade

En nerveskade kan gi akutte eller forbigående plager. Nevropatisk smerte skyldes skade i hjernen eller i det perifere nervesystemet. Nociceptiv smerte skyldes skade i vev, f.eks ledd, muskler og hud, og kan skyldes varme, slag, kutt, betennelse eller andre smertefremkallende stimuli.

Nevropsykolog

En nevropsykolog er en psykolog med spesialisering i nevropsykologi. Nevropsykologi dreier seg om forholdet mellom atferd og strukturer/funksjoner i hjernen . I personskadeerstatningssaker vil en nevropsykologisk vurdering kunne bidra til å avklare om det er årsakssammenheng mellom en ulykke og de kognitive plagene du sliter med etter ulykken.

NPE/Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. NPE er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Nyreskade

Hvis du får slagskader, støtskader eller klemskader kan det føre til en nyreskade. Nyreskade kan også skyldes for eksempel skadelig påvirkning av løsemidler. Hvis ulykken eller den skadelige påvirkningen har skjedd på jobb er det en yrkesskade/yrkessykdom.

O

Objektivt ansvar

Objektivt ansvar er et juridisk begrep som betyr at noen er erstatningsansvarlig uavhengig av skyld. Eksempel på objektivt erstatningsansvar finner du i bilansvarsloven § 4, der det fremgår at bilens forsikringsselskap er ansvarlig for en skade bilen gjør «endå om ingen er skuld i skaden», altså selv om bilføreren ikke har gjort noen ansvarsbetingende feil.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er erstatning for den krenkelse man har vært utsatt for, altså erstatning for tapt livskvalitet eller «tort og svie». I likhet med ménerstatning er oppreisningserstatning erstatning for ikke-økonomisk tap. Dette i motsetning til alle andre erstatningstyper som skal gi erstatning for et konkret økonomisk tap. For å få oppreisningserstatning må skadevolder ha opptrådt grovt uaktsomt.

Organskade

Hvis du får slag, støt eller klemskader kan dette føre til organskade. Organskade er en samlebetegnelse på skader på diverse organer, slik som hjerte, nyrer, lever, milt m.m. Organskade kan også skyldes skadelig påvirkning av løsemidler eller kjemiske stoffer. Dersom skaden eller den skadelige påvirkningen har skjedd på jobb kan dette være en yrkesskade eller en yrkessykdom som gir rett til yrkesskadeerstatning.

P

Pasientskade

Du kan ha rett til erstatning for pasientskade dersom du har blitt utsatt for en svikt i helsehjelpen du har mottatt. En svikt kan oppstå som følge av at behandlingen ikke er utført i tråd med god medisinsk praksis. Du kan også ha rett til erstatning dersom det foreligger en skade som følge av forsinket eller manglende diagnose eller behandling.

Videre kan du også ha krav på erstatning, uavhengig av om det har vært en svikt i helsetjenesten, for skade som skyldes en vaksine, eller dersom skaden eller behandlingen er svært sjelden i forhold til det man kunne forvente ved behandlingen.

Pasientskadeloven

Pasientskadeloven av 15.06.2001 nr. 53 regulerer hva som er en pasientskade, hvem som er ansvarlig og hvordan krav skal behandles i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), i klageomgangen i Pasientskadenemnda (PSN) samt i domstolene.

Pasientreiser

Du kan få dekket dine reisekostnader i forbindelse med reiser til og fra behandling som dekkes av det offentlige. Dette organiseres gjennom Pasientreiser.

Personskade

En personskade er en fysisk eller psykisk skade på person. Dersom skaden er av en viss alvorlighetsgrad og/eller du lider et økonomisk tap som følge av skaden, vil det som regel være grunnlag for krav om erstatning gitt at det foreligger et ansvarsgrunnlag eller at du er dekket av en relevant forsikringsordning.

Prolaps

Prolaps oppstår når en eller flere skiver mellom virvlene i ryggsøylen skades slik at materialet i skivekjernen presses ut. Det oppstår da en utposing på utsiden av skiven som kalles prolaps. En prolaps kan trykke på nerver og føre til store smerter. Prolaps kommer normalt av slitasjeforandringer over flere år, men kan også oppstå ved akutte traumer som f.eks. slag, fall, eller feilbelastninger

Psykisk skade

Det er ikke uvanlig at personer blir påført psykiske skader i eller som følge av et traume. Det kan oppstå psykiske skader som følge av en hodeskade eller f.eks. som en reaksjon på en alvorlig skade eller ulykkeshendelse. Psykiske skader gir samme rett til erstatning som fysiske skader.

Psykolog

Psykolog er yrkestittelen for en person med embetseksamen i psykologi. Det er ikke uvanlig at skadelidte får behandling av psykolog etter ulykker med personskade for å bearbeide psykiske skader eller traumer.

PTSD

PTSD er en psykisk tilstand som kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vært vitne til svært traumatiske hendelser. PTSD er forkortelse for Posttraumatic stress disorder, eller posttraumatisk stresslidelse som det heter på norsk. Noen ganger benyttes også begrepet posttraumatisk stress syndrom.

Påførte og fremtidige merutgifter

Hvis du blir skadet i en ulykke kan du ha krav på erstatning for påførte og fremtidige merutgifter som skyldes skaden. Dette forutsetter at du var omfattet av en ansvarsforsikring, for eksempel yrkesskadeforsikring eller motorvognforsikring, da du ble skadet. Det samme gjelder dersom du er påført en sykdom som omfattes av en ansvarsforsikring.

Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet

Som skadet kan du ha krav på erstatning for påført- og fremtidig redusert eller tapt evne til å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet dersom du var omfattet av en ansvarsforsikring, for eksempel motorvognforsikring, da du ble skadet eller syk. I yrkesskadetilfellene har man kun krav på dekning av det påførte tapet. Fremtidig tapt evne til arbeid i hjemmet anses dekket av grunnerstatningen (fremtidig inntektstap).

Påført inntektstap

Dersom du blir skadet eller syk i en situasjon der du er dekket under en ansvarsforsikring, for eksempel yrkesskadeforsikring eller motorvognforsikring, kan du ha krav på erstatning for inntektstapet du har blitt påført som følge av skaden/sykdommen. Erstatning for påført inntektstap skal kompensere for inntektstapet du ble påført fra skaden skjedde og frem til endelig erstatningsoppgjør, inkludert erstatning for inntektsskatten som du må betale når du får erstattet inntektstapet ditt.

R

Rettshjelpsforsikring

En rettshjelpsforsikring dekker advokatutgifter innenfor vilkårsbestemte beløpsgrenser, fratrukket en egenandel, Rettshjelpsforsikringen kommer som regel til anvendelse fra tvist oppstår i en sak eller i noen tilfeller fra og med arbeidet med uttak av stevning mot forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikring er som regel inkludert i for eksempel hjemforsikringer, og kan blant annet benyttes i erstatningssaker etter trafikkulykker.

Ryggskade

En ryggskade er en skade i ryggen. Ryggskader kan variere i alvorlighetsgrad, alt fra forbigående smerter til alvorlige lammelser. Dersom skaden er alvorlig nok kan man ha krav på erstatning gitt at erstatningsvilkårene forøvrig er tilfredsstilt.

Ryggbrudd

Et ryggbrudd er et brudd i ryggsøylen som kan medføre varig skade, og krav på erstatning, dersom erstatningsvilkårene for øvrig er tilfredsstilt.

Ryggmargsskade

En ryggmargsskade er en skade på ryggmargen. En slik skade kan påvirke sentrale nervefunksjoner. Man skiller mellom komplett og inkomplett ryggmargsskade. En komplett ryggmargsskade betyr at all viljestyrt bevegelse og følelse nedenfor skadestedet er borte. Ved en inkomplett skade kan følelse og evnen til bevegelse komme tilbake i større eller mindre grad.

S

Spesialisterklæring

En spesialisterklæring er en skriftlig skadevurdering foretatt av en spesialist med spesialkompetanse på et medisinsk fagområde. Den medisinske spesialisten gjør en undersøkelse av den skadelidte og vurderer all relevant medisinsk dokumentasjon. Medisinske spesialisterklæring er vesentlige grunnlag for vurderingen av årsakssammenheng og erstatningskrav i personskadeerstatningssaker.

Skadeevne

For å nå frem med at det er årsakssammenheng mellom en ulykke og de skader man er påført må skadelidte kunne sannsynliggjøre at ulykken hadde tilstrekkelig skadeevne. Dette betyr at de kreftene skadelidte ble utsatt for i ulykkeshendelsen var kraftige nok til å kunne påføre den aktuelle skaden.

Skadelidt

En skadelidt er en person som er påført en skade.

Skadevolder

En skadevolder er en person som har forårsaket en skade. Skadevolder benyttes også om forsikringsselskapet man kan fremme erstatningskrav mot etter en skadehendelse .

Skatteulempe

Skatteulempe er erstatning for skatt på renteinntekter og den ekstra formuesskatten man må betale fordi man har fått utbetalt erstatning for fremtidstap. Erstatning for skatteulempe er en av flere typer erstatning man kan ha krav på etter å ha blitt påført en personskade.

Strømskade

En strømskade er skade man får dersom man får elektrisk strøm gjennom kroppen. En strømskade kan gi krav på erstatning gitt at erstatningsvilkårene forøvrig er tilfredsstilt.

Støtskade

En støtskade skjer når muskler, sener, brusk eller leddbånd blir klemt mot kroppens ben eller knokler i. Støtskader fører gjerne til knusning av vevceller og at blodårer skades eller ryker. Ved kraftige støtskader kan også knokler og indre organer skades.

Sykepenger/sykelønn

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når man ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Sykepenger betales dels av arbeidsgiver og dels av NAV.

T

Tilpasning av bolig

Hvis du på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått en varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne, kan du få stønad fra NAV og husbanken til tilpasning av bolig.

Tinnitus/øresus

Tinnitus/øresus er et symptom på at samarbeidet mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det skal. Tinnitus/øresus med mer enn seks måneders varighet skyldes som oftest støyskader eller andre forhold som har ført til hørselstap. Tinnitus/øresus kan forårsakes av en enkeltstående høy lydpåvirkning eller av støypåvirkning over en lengre periode. Plagene kan gi redusert søvnkvalitet, og i en del tilfeller fører søvnmangelen til depresjon.

TFF/Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforsikringsforeningen sikrer erstatning etter motorvognulykker i de tilfellene der skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret. Foreningen er en samarbeidsorganisasjon for norske bilforsikringsselskaper, og alle forsikringsselskaper som tilbyr motorvognforsikring i Norge er etter loven pålagt å være medlem.

Trygderett

Mange får behov for bistand fra NAV, blant annet dersom de utsettes for ulykker eller sykdom. Rettsforholdene knyttet til ytelser fra NAV kalles trygderett.

U

Uføretrygd

Du kan ha rett til uføretrygd fra NAV hvis du har en varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring er en forsikringsdekning som man har kjøpt av et forsikringsselskap, eller som man er dekket under gjennom sin arbeidsgiver, fagforening, idrettslag eller på annen måte. Ulykkesforsikringer kan ha ulike dekningsomfang og forsikringsbeløp. For å få erstatning under en ulykkesforsikring må man ha vært utsatt for en ulykke, det vil si en plutselig ytre hendelse som har ført til varig medisinsk invaliditet. Størrelsen på forsikringsutbetalingen avhenger av hva slags ulykkesforsikring man har tegnet og hvor stor skade man er påført.

Utmåling

Utmåling er beregning av erstatningens størrelse i en erstatningssak.

V

Vannscooterulykke

En vannscooterulykke er en ulykke der en vannscooter er involvert. Eier av en vannscooter bør tegne ansvarsforsikring med dekning for skader man kan påføre andre gjenstander eller personer.

Varig medisinsk invaliditet (vmi)

Varig medisinsk invaliditet er den fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelsen som følger av en skade eller en sykdom. Den varige medisinske invaliditet tallfestes i prosent basert på ménerstatningsforskriftens tabell over invaliditetsgraden knyttet til en rekke diagnoser. Størrelsen på den medisinske invaliditeten fastsettes av lege med spesialistkompetanse.

For at man skal ha krav på ménerstatning etter en trafikkulykke eller en yrkesskade/yrkessykdom må det foreligge en skadebetinget varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Skaden defineres da som betydelig. Valget av medisinsk spesialister er svært viktig, og kan være avgjørende for utfallet av en personskadeerstatningssak. Det er derfor viktig å søke bistand hos advokat som har erfaring med personskadeerstatningssaker.

Vergemål

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta sine interesser selv. Ved tvunget vergemål blir man fratatt sin rettslige handleevne.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en statlig ordning der den som har vært utsatt for en straffbar handling kan få erstatning for personskade dersom vilkårene for slik erstatning er tilfredsstilt..

Ordningen administreres av Kontoret for Voldsoffererstatning.

W

Whiplash

Whiplash er en skademekanisme som også kalles piskesnert eller nakkesleng. Skademekanismen innebærer en akselerasjon/deselerasjon av hodet der hodet får en raskere hastighetsendring enn resten av kroppen. Dette medfører en overstrekning av nakken når hodet kastes bakover fulgt av en foroverbøyning av hodet. Whiplash kan føre til varige skader som gjerne betegnes som nakkeslengskade.

Y

Yrkesskade

Yrkesskade er en skade som skjer i arbeid for arbeidsgiver på arbeidsplassen, og som skyldes en plutselig ytre hendelse.

Yrkesskadeerstatning

Yrkesskadeerstatning er den erstatning du har krav på dersom du blir utsatt for en yrkesskade. Du har også krav på yrkesskadeerstatning dersom du blir syk som følge av arbeidet ditt og sykdommen er en såkalt «listesykdom».

YFF/ Yrkesskadeforsikringsforeningen

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) skal sikre deg erstatning etter en yrkesskade eller yrkessykdom i de tilfellene der arbeidsgiver ikke har tegnet obligatorisk yrkesskadeforsikring. Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring plikter å være medlem av YFF.

Yrkesskadeforsikringsloven

Lov om yrkesskadeforsikring regulerer rettigheter og plikter knyttet til yrkesskader og yrkessykdom. Se Lov av 16.06.1989 nr. 65.

Yrkessykdom

En yrkessykdom er en sykdom som skyldes skadelig påvirkning i arbeid over tid, og som i henholdt til Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade.

Yrkesskadefordel

Dersom du har en yrkesskade godkjent av NAV kan du ha krav på flere særfordeler i NAV, for eksempel er beregningsreglene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd gunstigere. Videre kan du ha krav på ménerstatning hvis skaden din vurderes til 15% varig medisinsk invaliditet eller mer.

Ø

Økonomisk tap

For å få erstatning kreves det for de fleste erstatningstyper at du kan bevise eller sannsynliggjøre at du har et skaderelatert økonomisk tap. Skadelidte har bevisbyrden for dette, og utgangspunktet er at man skal stilles likt økonomisk etter en skade som om skaden ikke hadde skjedd.

Øyeskade

En øyeskade kan skje hvis øyeeplet blir truffet av stumpe eller spisse gjenstander, eller som følge av eksponering av etsende væsker, kjemikalier eller ved stråling.

Å

Årsakssammenheng

Årsakssammenheng er sammenhengen mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og det økonomiske tapet du har blitt påført. For å få erstatning etter en skade kreves det at du med sannsynlighetsovervekt kan bevise at det foreligger slik årsakssammenheng.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20